Genesis 14:5

ABP_GRK(i)
  5 G1722 εν δε G1161   G3588 τω G5065 τεσσαρεσκαιδεκάτω G2094 έτει G2064 ήλθε Χοδολλογομόρ G*   G2532 και G3588 οι G935 βασιλείς G3326 μετ΄ G1473 αυτού G2532 και G2629 κατέκοψαν G3588 τους G1095.2 γίγαντας G3588 τους G1722 εν G* Ασταρώθ G* Καρναϊν G2532 και G1484 έθνη G2478 ισχυρά G260 άμα G1473 αυτοίς G2532 και G3588 τους G* Εμμαίους G1722 εν G* Σαυή G3588 τη G4172 πόλει