2 Samuel 7:14

LXX_WH(i)
    14 G1473 P-NS εγω G1510 V-FMI-1S εσομαι G846 D-DSM αυτω G1519 PREP εις G3962 N-ASM πατερα G2532 CONJ και G846 D-NSM αυτος G1510 V-FMI-3S εσται G1473 P-DS μοι G1519 PREP εις G5207 N-ASM υιον G2532 CONJ και G1437 CONJ εαν G2064 V-AAS-3S ελθη G3588 T-NSF η G93 N-NSF αδικια G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G1651 V-FAI-1S ελεγξω G846 D-ASM αυτον G1722 PREP εν   N-DSF ραβδω G435 N-GPM ανδρων G2532 CONJ και G1722 PREP εν G860 N-DPF αφαις G5207 N-GPM υιων G444 N-GPM ανθρωπων
HOT(i) 14 אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן אשׁר בהעותו והכחתיו בשׁבט אנשׁים ובנגעי בני אדם׃
IHOT(i) (In English order)
  14 H589 אני I H1961 אהיה will be H1 לו לאב his father, H1931 והוא and he H1961 יהיה shall be H1121 לי לבן my son. H834 אשׁר If H5753 בהעותו he commit iniquity, H3198 והכחתיו I will chasten H7626 בשׁבט him with the rod H376 אנשׁים of men, H5061 ובנגעי and with the stripes H1121 בני of the children H120 אדם׃ of men:
Vulgate(i) 14 ego ero ei in patrem et ipse erit mihi in filium qui si inique aliquid gesserit arguam eum in virga virorum et in plagis filiorum hominum
Clementine_Vulgate(i) 14 Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi in filium: qui si inique aliquid gesserit, arguam eum in virga virorum, et in plagis filiorum hominum.
Wycliffe(i) 14 Y schal be to hym in to fadir, and he schal be to me in to a sone; and if he schal do ony thing wickidli, Y schal chastise hym in the yerde of men, and in the woundis of the sones of men.
Coverdale(i) 14 I wyll be his father, and he shall be my sonne. Whan he doth a trespace, I wyll reproue him with the rodd of men and with the plages of ye childre of men:
MSTC(i) 14 I will be his father and he shall be my son; insomuch that if he sin, I will but rebuke him with such a rod as men be rebuked with and with such plagues as the children of men be plagued with.
Matthew(i) 14 I wylbe hys father & he shalbe my sonne: in so muche that yf he synne, I wyl but rebuke hym wyth such a rodde as men be rebuked wyth, and wyth suche plages as the chyldren of men be plaged with.
Great(i) 14 I wylbe his father, and he shalbe my sonne: yf he synne, I wyll chasten hym wyth soche a rodde as men be chastened wt, & wt soche plages as the children of men be plaged wt.
Geneva(i) 14 I will be his father, and hee shall bee my sonne: and if he sinne, I will chasten him with the rod of men, and with the plagues of the children of men.
Bishops(i) 14 I will be his father, and he shalbe my sonne: If he sinne, I will chasten him with the rodde of men, and with the plagues of the children of men
DouayRheims(i) 14 I will be to him a father, and he shall be to me a son: and if he commit any iniquity, I will correct him with the rod of men, and with the stripes of the children of men.
KJV(i) 14

I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:

KJV_Cambridge(i) 14 I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:
Thomson(i) 14 I will be to him a father, and he shall be to me a son. And when his iniquity shall come, I will correct him with a rod of men, and with scourges of the children of men,
Webster(i) 14 I will be his father, and he shall be my son. If he shall commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:
Brenton(i) 14 I will be to him a father, and he shall be to me a son. And when he happens to transgress, then will I chasten him with the rod of men, and with the stripes of the sons of men.
Brenton_Greek(i) 14 Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν· καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἡ ἀδικία αὐτοῦ, καὶ ἐλέγξω αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀνδρῶν, καὶ ἐν ἁφαῖς υἱῶν ἀνθρώπων·
Leeser(i) 14 I too will be to him as a father, and he shall indeed be to me as a son: so that when he committeth iniquity, I will chastise him with the rod of men, and with the plagues of the children of man;
YLT(i) 14 I am to him for a father, and he is to Me for a son; whom in his dealings perversely I have even reproved with a rod of men, and with strokes of the sons of Adam,
JuliaSmith(i) 14 I will be to him for father, and he shall be to me for son; who in his sinning I struck him with the rod of men, and with the blows of the sons of men.
Darby(i) 14 I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of the sons of men;
ERV(i) 14 I will be his father, and he shall be my son: if he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men;
ASV(i) 14 I will be his father, and he shall be my son: if he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men;
JPS_ASV_Byz(i) 14 I will be to him for a father, and he shall be to Me for a son; if he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men;
Rotherham(i) 14 I, will become his father, And, he, shall become my son: If he commit iniquity, then will I correct him, with the rod of men, and with the stripes of the sons of men;
CLV(i) 14 I am to him for a father, and he is to Me for a son; whom in his dealings perversely I have even reproved with a rod of men, and with strokes of the sons of Adam,
BBE(i) 14 I will be to him a father and he will be to me a son: if he does wrong, I will give him punishment with the rod of men and with the blows of the children of men;
MKJV(i) 14 I will be his Father, and he shall be My son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the sons of men.
LITV(i) 14 I shall be a father to him, and he shall be a son to Me. When he sins, then I will chasten him with a rod of men, and with strokes of the sons of men.
ECB(i) 14 I become to him, father and he becomes to me, son. If he perverts, I reprove him with the scion of men and with the plagues of the sons of humanity:
ACV(i) 14 I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the sons of men,
WEB(i) 14 I will be his father, and he will be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men;
NHEB(i) 14 I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men;
AKJV(i) 14 I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:
KJ2000(i) 14 I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:
UKJV(i) 14 I will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men:
EJ2000(i) 14 I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of the sons of men;
CAB(i) 14 I will be to him a father, and he shall be to Me a son. And when he happens to transgress, then will I chasten him with the rod of men, and with the stripes of the sons of men.
LXX2012(i) 14 I will be to him a father, and he shall be to me a son. And when he happens to transgress, then will I chasten him with the rod of men, and with the stripes of the sons of men.
NSB(i) 14 »‘I will be his father. He will be my son. When he does wrong I will correct him just as parents correct children.
ISV(i) 14 I will be a father to him, and he will be to me a son who, when he commits iniquity, I will discipline with the rod wielded by armies and with wounds inflicted by human beings.
LEB(i) 14 I will be a father to him, and he will be a son for me, whom I will punish when he does wrong, with a rod of men and with blows of the human beings.*
MLV(i) 14 I will be his father and he will be my son. If he commits wicked things, I will chasten him with the rod of men and with the stripes of the sons of men,
VIN(i) 14 "'I will be his father. He will be my son. When he does wrong I will correct him just as parents correct children.
Luther1545(i) 14 Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat tut, will ich ihn mit Menschenruten und mit der Menschenkinder Schlägen strafen;
Luther1912(i) 14 Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat tut, will ich ihn mit Menschenruten und mit der Menschenkinder Schlägen strafen;
ELB1871(i) 14 Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so daß, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder;
ELB1905(i) 14 Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so daß, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder;
ELB1905_Strongs(i)
  14 H1 Ich will ihm Vater H1121 sein, und er soll mir Sohn H5753 sein, so daß, wenn er verkehrt H5061 handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen H1121 der Menschenkinder;
DSV(i) 14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen.
Giguet(i) 14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils; et, si une iniquité provient de lui, je le châtierai avec la verge qui châtie les hommes; je lui porterai les coups que l’on porte aux fils des hommes.
DarbyFR(i) 14 Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils: s'il commet l'iniquité, je le châtierai avec une verge d'hommes et avec des plaies des fils des hommes;
Martin(i) 14 Je lui serai père, et il me sera fils; que s'il commet quelque iniquité, je le châtierai avec une verge d'homme, et de plaies des fils des hommes.
Segond(i) 14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes;
SE(i) 14 Yo le seré a el padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres;
ReinaValera(i) 14 Yo le seré á él padre, y él me será á mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres;
JBS(i) 14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él cometiere iniquidad, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres;
Albanian(i) 14 Unë do të jem për të një baba dhe ai një djalë për mua; kur do të bëjë ndonjë të keqe, unë do ta dënoj me shufra njeriu dhe me goditje të bijve të njerëzve,
RST(i) 14 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих;
Arabic(i) 14 انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا. ان تعوج أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني آدم.
Bulgarian(i) 14 Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син. Ако извърши неправда, Аз ще го накажа с тоягата на мъжете и с ударите на човешките синове,
Croatian(i) 14 Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin: ako učini što zlo, kaznit ću ga ljudskom šibom i udarcima kako ih zadaju sinovi ljudski.
BKR(i) 14 Já budu jemu otcem, a on mi bude synem. Kterýž když zhřeší, trestati ho budu metlou lidskou a ranami synů lidských.
Danish(i) 14 Jeg vil være ham en Fader, og han skal være mig en Søn, hvem jeg, naar han handler ilde, vil straffe med Menneskens Ris og Menneskens Børns Plager;
CUV(i) 14 我 要 作 他 的 父 , 他 要 作 我 的 子 ; 他 若 犯 了 罪 , 我 必 用 人 的 杖 責 打 他 , 用 人 的 鞭 責 罰 他 。
CUVS(i) 14 我 要 作 他 的 父 , 他 要 作 我 的 子 ; 他 若 犯 了 罪 , 我 必 用 人 的 杖 责 打 他 , 用 人 的 鞭 责 罚 他 。
Esperanto(i) 14 Mi estos al li patro, kaj li estos al Mi filo; se li faros malbonagon, Mi punos lin per vergo de homoj kaj per batoj de homoj.
Finnish(i) 14 Minä olen hänen isänsä, ja hän on minun poikani: kuin hän väärin tekee, rankaisen minä häntä ihmisen vitsalla ja ihmisten lasten haavoilla.
FinnishPR(i) 14 Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmislapsia lyödään;
Haitian(i) 14 M'ap yon papa pou li. Li menm l'ap yon pitit pou mwen. Si li fè sa ki mal, m'ap korije l' tankou yon papa korije pitit gason li.
Hungarian(i) 14 Én leszek néki atyja, és õ lészen nékem fiam, a ki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem õt emberi veszszõvel és emberek fiainak büntetésével;
Indonesian(i) 14 Aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi putra-Ku. Apabila dia berbuat salah, dia akan Kuhukum seperti seorang bapak menghukum anaknya.
Italian(i) 14 Io gli sarò per padre, ed egli mi sarà per figliuolo; e, se pur commette iniquità, io lo castigherò con verga d’uomo, e con battiture di figliuoli d’uomini.
ItalianRiveduta(i) 14 Io sarò per lui un padre, ed egli mi sarà figliuolo; e, se fa del male, lo castigherò con verga d’uomo e con colpi da figli d’uomini,
Korean(i) 14 나는 그 아비가 되고 그는 내 아들이 되리니 저가 만일 죄를 범하면 내가 사람 막대기와 인생 채찍으로 징계하려니와
Lithuanian(i) 14 Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus. Jei jis nusikals, bausiu jį žmonių rykštėmis ir žmonių vaikų smūgiais.
PBG(i) 14 Ja mu będę za ojca, a on mi będzie za syna, który gdy wystąpi, skarzę go rózgą ludzką, i plagami synów człowieczych.
Portuguese(i) 14 Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens;
Norwegian(i) 14 Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager;
Romanian(i) 14 Eu îi voi fi Tată şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti;
Ukrainian(i) 14 Я буду йому за Батька, а він буде Мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то Я покараю його людською палицею та поразами людських синів.