Isaiah 9:6

IHOT(i) (In English order)
  6 H3588 כי For H3206 ילד unto us a child H3205 ילד is born, H1121 לנו בן unto us a son H5414 נתן is given: H1961 לנו ותהי shall be H4951 המשׂרה and the government H5921 על shall be upon H7926 שׁכמו his shoulder: H7121 ויקרא called H8034 שׁמו and his name H6382 פלא Wonderful, H3289 יועץ Counselor, H410 אל God, H1368 גבור The mighty H5703 אביעד The everlasting H8269 שׂר The Prince H7965 שׁלום׃ of Peace.