Amos 2:1

IHOT(i) (In English order)
  1 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H5921 על For H7969 שׁלשׁה three H6588 פשׁעי transgressions H4124 מואב of Moab, H5921 ועל and for H702 ארבעה four, H3808 לא I will not H7725 אשׁיבנו turn away H5921 על thereof; because H8313 שׂרפו he burned H6106 עצמות the bones H4428 מלך of the king H123 אדום of Edom H7875 לשׂיד׃ into lime: