Amos 1:6

IHOT(i) (In English order)
  6 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H5921 על For H7969 שׁלשׁה three H6588 פשׁעי transgressions H5804 עזה of Gaza, H5921 ועל and for H702 ארבעה four, H3808 לא I will not H7725 אשׁיבנו turn away H5921 על thereof; because H1540 הגלותם they carried away captive H1546 גלות captivity, H8003 שׁלמה the whole H5462 להסגיר to deliver up H123 לאדום׃ to Edom: