Amos 1:3

IHOT(i) (In English order)
  3 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H5921 על For H7969 שׁלשׁה three H6588 פשׁעי transgressions H1834 דמשׂק of Damascus, H5921 ועל and for H702 ארבעה four, H3808 לא I will not H7725 אשׁיבנו turn away H5921 על thereof; because H1758 דושׁם they have threshed H2742 בחרצות with threshing instruments H1270 הברזל of iron: H853 את   H1568 הגלעד׃ Gilead