Amos 1:9

IHOT(i) (In English order)
  9 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H5921 על For H7969 שׁלשׁה three H6588 פשׁעי transgressions H6865 צר of Tyrus, H5921 ועל and for H702 ארבעה four, H3808 לא I will not H7725 אשׁיבנו turn away H5921 על thereof; because H5462 הסגירם they delivered up H1546 גלות captivity H8003 שׁלמה the whole H123 לאדום to Edom, H3808 ולא not H2142 זכרו and remembered H1285 ברית covenant: H251 אחים׃ the brotherly