Amos 2:6

IHOT(i) (In English order)
  6 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H5921 על For H7969 שׁלשׁה three H6588 פשׁעי transgressions H3478 ישׂראל of Israel, H5921 ועל and for H702 ארבעה four, H3808 לא I will not H7725 אשׁיבנו turn away H5921 על thereof; because H4376 מכרם they sold H3701 בכסף for silver, H6662 צדיק the righteous H34 ואביון and the poor H5668 בעבור for H5275 נעלים׃ a pair of shoes;