Amos 1:13

IHOT(i) (In English order)
  13 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H5921 על For H7969 שׁלשׁה three H6588 פשׁעי transgressions H1121 בני of the children H5983 עמון of Ammon, H5921 ועל and for H702 ארבעה four, H3808 לא I will not H7725 אשׁיבנו turn away H5921 על thereof; because H1234 בקעם they have ripped up H2030 הרות the women with child H1568 הגלעד of Gilead, H4616 למען that H7337 הרחיב they might enlarge H853 את   H1366 גבולם׃ their border: