Amos 2

IHOT(i) (In English order)
  1 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H5921 על For H7969 שׁלשׁה three H6588 פשׁעי transgressions H4124 מואב of Moab, H5921 ועל and for H702 ארבעה four, H3808 לא I will not H7725 אשׁיבנו turn away H5921 על thereof; because H8313 שׂרפו he burned H6106 עצמות the bones H4428 מלך of the king H123 אדום of Edom H7875 לשׂיד׃ into lime:
  2 H7971 ושׁלחתי But I will send H784 אשׁ a fire H4124 במואב upon Moab, H398 ואכלה and it shall devour H759 ארמנות the palaces H7152 הקריות of Kerioth: H4191 ומת shall die H7588 בשׁאון with tumult, H4124 מואב and Moab H8643 בתרועה with shouting, H6963 בקול with the sound H7782 שׁופר׃ of the trumpet:
  3 H3772 והכרתי And I will cut off H8199 שׁופט the judge H7130 מקרבה from the midst H3605 וכל all H8269 שׂריה the princes H2026 אהרוג thereof, and will slay H5973 עמו thereof with H559 אמר him, saith H3068 יהוה׃ the LORD.
  4 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3069 יהוה   H5921 על For H7969 שׁלשׁה three H6588 פשׁעי transgressions H3063 יהודה of Judah, H5921 ועל and for H702 ארבעה four, H3808 לא I will not H7725 אשׁיבנו turn away H5921 על thereof; because H3988 מאסם they have despised H853 את   H8451 תורת the law H3069 יהוה   H2706 וחקיו his commandments, H3808 לא and have not H8104 שׁמרו kept H8582 ויתעום caused them to err, H3577 כזביהם and their lies H834 אשׁר the which H1980 הלכו have walked: H1 אבותם their fathers H310 אחריהם׃ after
  5 H7971 ושׁלחתי But I will send H784 אשׁ a fire H3063 ביהודה upon Judah, H398 ואכלה and it shall devour H759 ארמנות the palaces H3389 ירושׁלם׃ of Jerusalem.
  6 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H5921 על For H7969 שׁלשׁה three H6588 פשׁעי transgressions H3478 ישׂראל of Israel, H5921 ועל and for H702 ארבעה four, H3808 לא I will not H7725 אשׁיבנו turn away H5921 על thereof; because H4376 מכרם they sold H3701 בכסף for silver, H6662 צדיק the righteous H34 ואביון and the poor H5668 בעבור for H5275 נעלים׃ a pair of shoes;
  7 H7602 השׁאפים That pant H5921 על after H6083 עפר the dust H776 ארץ of the earth H7218 בראשׁ on the head H1800 דלים of the poor, H1870 ודרך the way H6035 ענוים of the meek: H5186 יטו and turn aside H376 ואישׁ and a man H1 ואביו and his father H1980 ילכו will go in H413 אל unto H5291 הנערה the maid, H4616 למען to H2490 חלל profane H853 את   H8034 שׁם name: H6944 קדשׁי׃ my holy
  8 H5921 ועל upon H899 בגדים clothes H2254 חבלים laid to pledge H5186 יטו And they lay down H681 אצל by H3605 כל every H4196 מזבח altar, H3196 ויין the wine H6064 ענושׁים of the condemned H8354 ישׁתו and they drink H1004 בית the house H430 אלהיהם׃ of their god.
  9 H595 ואנכי I H8045 השׁמדתי Yet destroyed H853 את   H567 האמרי the Amorite H6440 מפניהם before H834 אשׁר them, whose H1363 כגבה height H730 ארזים of the cedars, H1363 גבהו like the height H2634 וחסן strong H1931 הוא and he H437 כאלונים as the oaks; H8045 ואשׁמיד yet I destroyed H6529 פריו his fruit H4605 ממעל from above, H8328 ושׁרשׁיו and his roots H8478 מתחת׃ from beneath.
  10 H595 ואנכי Also I H5927 העליתי   H853 אתכם   H776 מארץ from the land H4714 מצרים of Egypt, H1980 ואולך and led H853 אתכם   H4057 במדבר through the wilderness, H705 ארבעים you forty H8141 שׁנה years H3423 לרשׁת to possess H853 את   H776 ארץ the land H567 האמרי׃ of the Amorite.
  11 H6965 ואקים And I raised up H1121 מבניכם of your sons H5030 לנביאים for prophets, H970 ומבחוריכם and of your young men H5139 לנזרים for Nazarites. H637 האף even H369 אין not H2063 זאת thus, H1121 בני O ye children H3478 ישׂראל of Israel? H5002 נאם saith H3068 יהוה׃ the LORD.
  12 H8248 ותשׁקו to drink; H853 את   H5139 הנזרים But ye gave the Nazarites H3196 יין wine H5921 ועל   H5030 הנביאים the prophets, H6680 צויתם and commanded H559 לאמר saying, H3808 לא not. H5012 תנבאו׃ Prophesy
  13 H2009 הנה Behold, H595 אנכי I H5781 מעיק am pressed H8478 תחתיכם under H834 כאשׁר you, as H5781 תעיק is pressed H5699 העגלה a cart H4395 המלאה   H5995 לה עמיר׃ sheaves.
  14 H6 ואבד shall perish H4498 מנוס Therefore the flight H7031 מקל from the swift, H2389 וחזק and the strong H3808 לא shall not H553 יאמץ strengthen H3581 כחו his force, H1368 וגבור shall the mighty H3808 לא neither H4422 ימלט deliver H5315 נפשׁו׃ himself:
  15 H8610 ותפשׂ that handleth H7198 הקשׁת the bow; H3808 לא Neither H5975 יעמד shall he stand H7031 וקל and swift H7272 ברגליו of foot H3808 לא shall not H4422 ימלט deliver H7392 ורכב shall he that rideth H5483 הסוס the horse H3808 לא neither H4422 ימלט deliver H5315 נפשׁו׃ himself.
  16 H533 ואמיץ   H3820 לבו   H1368 בגבורים among the mighty H6174 ערום naked H5127 ינוס shall flee away H3117 ביום day, H1931 ההוא in that H5002 נאם saith H3068 יהוה׃ the LORD.