Job 30

HOT(i) 1 ועתה שׂחקו עלי צעירים ממני לימים אשׁר מאסתי אבותם לשׁית עם כלבי צאני׃ 2 גם כח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח׃ 3 בחסר ובכפן גלמוד הערקים ציה אמשׁ שׁואה ומשׁאה׃ 4 הקטפים מלוח עלי שׂיח ושׁרשׁ רתמים לחמם׃ 5 מן גו יגרשׁו יריעו עלימו כגנב׃ 6 בערוץ נחלים לשׁכן חרי עפר וכפים׃ 7 בין שׂיחים ינהקו תחת חרול יספחו׃ 8 בני נבל גם בני בלי שׁם נכאו מן הארץ׃ 9 ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה׃ 10 תעבוני רחקו מני ומפני לא חשׂכו רק׃ 11 כי יתרו פתח ויענני ורסן מפני שׁלחו׃ 12 על ימין פרחח יקומו רגלי שׁלחו ויסלו עלי ארחות אידם׃ 13 נתסו נתיבתי להותי יעילו לא עזר׃ 14 כפרץ רחב יאתיו תחת שׁאה התגלגלו׃ 15 ההפך עלי בלהות תרדף כרוח נדבתי וכעב עברה ישׁעתי׃ 16 ועתה עלי תשׁתפך נפשׁי יאחזוני ימי עני׃ 17 לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישׁכבון׃ 18 ברב כח יתחפשׂ לבושׁי כפי כתנתי יאזרני׃ 19 הרני לחמר ואתמשׁל כעפר ואפר׃ 20 אשׁוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבנן׃ 21 תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשׂטמני׃ 22 תשׂאני אל רוח תרכיבני ותמגגני תשׁוה׃ 23 כי ידעתי מות תשׁיבני ובית מועד לכל חי׃ 24 אך לא בעי ישׁלח יד אם בפידו להן שׁוע׃ 25 אם לא בכיתי לקשׁה יום עגמה נפשׁי לאביון׃ 26 כי טוב קויתי ויבא רע ואיחלה לאור ויבא אפל׃ 27 מעי רתחו ולא דמו קדמני ימי עני׃ 28 קדר הלכתי בלא חמה קמתי בקהל אשׁוע׃ 29 אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה׃ 30 עורי שׁחר מעלי ועצמי חרה מני חרב׃ 31 ויהי לאבל כנרי ועגבי לקול בכים׃