Jeremiah 48:23

CKJV_Strongs(i)
  23 H7156 And upon Kiriathaim, H1014 and upon Beth–gamul, H1010 and upon Beth–meon,