Jeremiah 48:23

KJV_Strongs(i)
  23 H7156 And upon Kiriathaim H1014 , and upon Bethgamul H1010 , and upon Bethmeon,