Jeremiah 48:23

ASV_Strongs(i)
  23 H7156 and upon Kiriathaim, H1014 and upon Beth-gamul, H1010 and upon Beth-meon,