Jeremiah 48:23

NSB(i) 23 »Kiriathaim, Bethgamul, Bethmeon,