Psalms 81:11-13

ABP_GRK(i)
  11 G2532 και G3756 ουκ G191 ήκουσεν G3588 ο G2992 λαός μου G1473   G3588 της G5456 φωνής μου G1473   G2532 και G* Ισραήλ G3756 ου G4337 προσέσχε G1473 μοι
  12 G2532 και G1821 εξαπέστειλα αυτούς G1473   G2596 κατά G3588 τα G2006.1 επιτηδεύματα G3588 των G2588 καρδιών αυτών G1473   G4198 πορεύσονται G1722 εν G3588 τοις G2006.1 επιτηδεύμασιν αυτών G1473  
  13 G1487 ει G3588 ο G2992 λαός μου G1473   G191 ήκουσέ G1473 μου G* Ισραήλ G3588 ταις G3598 οδοίς μου G1473   G1487 ει G4198 επορεύθη