337 - Search the Apostolic Bible Polyglot Greek-English Interlinear

84 occurrences in 77 verses.

Acts 5:36

  5:36   4253-1063 προ γαρ For before 3778 τούτων these 3588 των   2250 ημερών days 450-* ανέστη Θευδάς Theudas rose up, 3004 λέγων naming 1510.1 είναί [2to be 5100 τινα 3somebody 1438 εαυτόν 1himself], 3739 ω in whom 4345.1 προσεκλήθη [3leaned towards 706 αριθμός 1a number 435 ανδρών 2of men], 5616 ωσεί about 5071 τετρακοσίων four hundred, 3739 ος who 337 ανηρέθη were done away with; 2532 και and 3956 πάντες all 3745 όσοι as many as 3982 επείθοντο were persuaded 1473 αυτώ by him, 1262 διελύθησαν were parted, 2532 και and 1096 εγένοντο came 1519 εις to 3762 ουδέν nothing.

Acts 7:21

  7:21   1620 εκτεθέντα [3being exposed 1161 δε 1And 1473 αυτόν 2he], 337-1473 ανείλετο αυτόν [4took him up 3588 η 1the 2364 θυγάτηρ 2daughter * Φαραώ 3of Pharaoh], 2532 και and 397 ανεθρέψατο reared 1473 αυτόν him 1438 εαυτή herself 1519 εις for 5207 υιόν a son.

Acts 7:28

  7:28   3361 μη Do 337 ανελείν [2to do away with 1473 με 3me 1473-2309 συ θέλεις 1you want], 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 337 ανείλες you did away with 5504-3588-* χθές τον Αιγύπτιον the Egyptian yesterday?

Acts 9:23

  9:23   5613-1161 ως δε Now when 4137 επληρούντο [3were fulfilled 2250 ημέραι 2of days 2425 ικαναί 1a fit amount], 4823 συνεβουλεύσαντο [3advised 3588 οι 1the * Ιουδαίοι 2Jews] 337 ανελείν to do away with 1473 αυτόν him.   9:24   1097 εγνώσθη [3was made known 1161 δε 1And 3588 τω   * Σαύλω 4to Saul 3588 η   1917-1473 επιβουλή αυτών 2their plot]. 3906-5037 παρετήρουν τε And they were closely watching 3588 τας the 4439 πύλας gates 2250-5037 ημέρας τε both day 2532 και and 3571 νυκτός night 3704 όπως so as 1473-337 αυτόν ανέλωσι to do away with him.

Acts 9:29

  9:29   2532 και and 3955 παρρησιαζόμενος speaking openly 1722 εν in 3588 τω the 3686 ονόματι name 3588 του of the 2962 κυρίου Lord * Ιησού Jesus. 2980-5037 ελάλει τε And he spoke 2532 και and 4802 συνεζήτει debated 4314 προς with 3588 τους the * Ελληνιστάς Hellenists; 3588 οι   1161 δε but 2021 επεχείρουν they attempted 1473-337 αυτόν ανελείν to do away with him.

Acts 10:39

  10:39   2532 και And 1473 ημείς we 1510.2.4 εσμεν are 3144 μάρτυρες witnesses 3956 πάντων of all 3739 ων which 4160 εποίησεν he did 1722-5037 εν τε both in 3588 τη the 5561 χώρα region 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 2532 και and 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem; 3739 ον whom 337 ανείλον they did away with 2910 κρεμάσαντες by hanging 1909 επί upon 3586 ξύλου a tree.

Acts 12:2

  12:2   337-1161 ανείλε δε And he did away with * Ιάκωβον James 3588 τον the 80 αδελφόν brother * Ιωάννου of John 3162 μαχαίρα by the sword.

Acts 13:28

  13:28   2532 και And 3367 μηδεμίαν not one 156 αιτίαν reason 2288 θανάτου for death 2147 ευρόντες having found, 154 ητήσαντο they asked * Πιλάτον Pilate 337 αναιρεθήναι to do away with 1473 αυτόν him.

Acts 16:27

  16:27   1853 έξυπνος [5awakened out of sleep 1161 δε 1And 1096 γενόμενος 4being 3588 ο 2the 1200 δεσμοφύλαξ 3jailer], 2532 και and 1492 ιδών beholding 455 ανεωγμένας [5being open 3588 τας 1the 2374 θύρας 2doors 3588 της 3of the 5438 φυλακής 4prison], 4685 σπασάμενος unsheathed 3162 μάχαιραν his sword, 3195 έμελλεν being about 1438-337 εαυτόν αναιρείν to do away with himself, 3543 νομίζων thinking 1628 εκπεφευγέναι [3to have fled 3588 τους 1the 1198 δεσμίους 2prisoners].

Acts 22:20

  22:20   2532 και And 3753 ότε when 1632 εξεχείτο [5was poured out 3588 το 1the 129 αίμα 2blood * Στεφάνου 3of Stephen 3588 του   3144-1473 μάρτυρός σου 4your witness], 2532 και also 1473 αυτός I myself 1510.7.1 ήμην was 2186 εφεστώς standing by, 2532 και and 4909 συνευδοκών assenting with 3588 τη   336-1473 αναιρέσει αυτού his removal, 5442 φυλάσσων guarding 3588 τα the 2440 ιμάτια garments 3588 των of the ones 337 αναιρούντων doing away with 1473 αυτόν him.

Acts 23:15

  23:15   3568 νυν Now 3767 ούν then 1473 υμείς you 1718 εμφανίσατε reveal yourselves 3588 τω to the 5506 χιλιάρχω commander 4862 συν with 3588 τω the 4892 συνεδρίω sanhedrin, 3704 όπως so that 839 αύριον tomorrow 1473-2609 αυτόν καταγάγη he should lead him 4314 προς to 1473 υμάς you, 5613 ως as 3195 μέλλοντας being about 1231 διαγινώσκειν to determine 199 ακριβέστερον more exactly 3588 τα the things 4012 περί concerning 1473 αυτού him; 1473-1161 ημείς δε and we, 4253 προ before 3588 του   1448-1473 εγγίσαι αυτόν his approaching, 2092-1510.2.4 έτοιμοί εσμεν are prepared 3588 του   337 ανελείν to do away with 1473 αυτόν him.

Acts 23:21

  23:21   1473 συ You 3767 ούν then 3361 μη should not 3982 πεισθής be persuaded 1473 αυτοίς by them; 1748-1063 ενεδρεύουσι γαρ for they lie in wait for 1473 αυτόν him, 1537 εξ [4of 1473 αυτών 5them 435 άνδρες 3men 4183 πλείους 1more than 5062 τεσσαράκοντα 2forty], 3748 οίτινες who 332 ανεθεμάτισαν devoted 1438 εαυτούς themselves 3383 μήτε to neither 2068 φαγείν eat 3383 μήτε nor 4095 πιείν drink 2193 έως until 3739 ου of which time 337 ανέλωσιν they should do away with 1473 αυτόν him; 2532 και and 3568 νυν now 2092-1510.2.6 έτοιμοί εισι they are ready, 4327 προσδεχόμενοι waiting 3588 την   575 από [2from 1473 σου 3you 1860 επαγγελίαν 1a promise].

Acts 23:27

  23:27   3588 τον   435-3778 άνδρα τούτον This man 4815 συλληφθέντα having been seized 5259 υπό by 3588 των the * Ιουδαίων Jews, 2532 και and 3195 μέλλοντα being about 337 αναιρείσθαι to be done away with 5259 υπ΄ by 1473 αυτών them, 2186 επιστάς attending 4862 συν with 3588 τω the 4753 στρατεύματι military, 1807 εξειλόμην I rescued 1473 αυτόν him, 3129 μαθών having learned 3754 ότι that *-1510.2.3 Ρωμαίός εστι he is a Roman.

Acts 25:3

  25:3   154 αιτούμενοι asking 5484 χάριν a favor 2596 κατ΄ against 1473 αυτού him, 3704 όπως that 3343 μεταπέμψηται he should fetch 1473 αυτόν him 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 1747 ένεδραν [2an ambush 4160 ποιούντες 1while making] 337 ανελείν to do away with 1473 αυτόν him 2596 κατά along 3588 την the 3598 οδόν way.

Acts 26:10

  26:10   3739 ο Which 2532 και also 4160 εποίησα I did 1722 εν in * Ιεροσολύμοις Jerusalem. 2532 και And 4183 πολλούς many 3588 των of the 39 αγίων holy ones 1473 εγώ I 5438 φυλακαίς [2in prisons 2623 κατέκλεισα 1imprisoned], 3588 την   3844 παρά [3from 3588 των 4the 749 αρχιερέων 5chief priests 1849 εξουσίαν 2authority 2983 λαβών 1receiving]; 337-5037 αναιρουμένων τε and for doing away with 1473 αυτών them 2702 κατήνεγκα I brought down 5586 ψήφον a vote.

Hebrews 10:9

  10:9   5119 τότε then 2046 είρηκεν he said, 2400 ιδού Behold, 2240 ήκω I come 3588 του   4160 ποιήσαι to do, 3588 ο O 2316 θεός God, 3588 το   2307-1473 θέλημά σου your will. 337 αναιρεί In this he does away with 3588 το the 4413 πρώτον first, 2443 ίνα that 3588 το the 1208 δεύτερον second 2476 στήση should be established.