Mark 14:12

  14:12   2532 και And 3588 τη on the 4413 πρώτη first 2250 ημέρα day 3588 των of the 106 αζύμων unleavened breads, 3753 ότε when 3588 το [2the 3957 πάσχα 3passover 2380 έθυον 1they sacrifice], 3004 λέγουσιν [2say 1473 αυτώ 3to him 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples], 4226 που Where 2309 θέλεις do you want 565 απελθόντες that going forth 2090 ετοιμάσομεν we shall prepare 2443 ίνα that 2068 φάγης you should eat 3588 το the 3957 πάσχα passover?