Luke 11:36

  11:36   1487 ει If 3767 ούν then 3588 το   4983 σώμά [3body 1473 σου 1your 3650 όλον 2entire] 5460 φωτεινόν is giving light, 3361 μη not 2192 έχον having 5100 τι any 3313 μέρος part 4652 σκοτεινόν dark, 1510.8.3 έσται it will be 5460 φωτεινόν [2giving light 3650 όλον 1entirely], 5613 ως as 3752 όταν whenever 3588 ο the 3088 λύχνος lamp's 3588 τη   796 αστραπή lighting 5461-1473 φωτίζη σε should give you light.