John 15:10

  15:10   1437 εάν If 3588 τας   1785-1473 εντολάς μου [2my commandments 5083 τηρήσητε 1you should keep], 3306 μενείτε you shall abide 1722 εν in 3588 τη   26-1473 αγάπη μου my love; 2531 καθώς as 1473 εγώ I 3588 τας [2the 1785 εντολάς 3commandments 3588 του   3962-1473 πατρός μου 4of my father 5083 τετήρηκα 1have kept], 2532 και and 3306 μένω I abide 1473 αυτού [4of his 1722 εν 1in 3588 τη 2the 26 αγάπη 3love].