John 12:46

  12:46   1473 εγώ I 5457 φως [2a light 1519 εις 3unto 3588 τον 4the 2889 κόσμον 5world 2064 ελήλυθα 1have come], 2443 ίνα that 3956 πας every one 3588 ο   4100 πιστεύων believing 1519 εις in 1473 εμέ me, 1722 εν [2in 3588 τη 3the 4653 σκοτία 4darkness 3361-3306 μη μείνη 1should not abide].