John 12:45

  12:45   2532 και and 3588 ο the one 2334 θεωρών contemplating 1473 εμέ me, 2334 θεωρεί contemplates 3588 τον the one 3992 πέμψαντά having sent 1473 με me.