John 12:47

  12:47   2532 και And 1437 εάν if 5100 τις anyone 1473-191 μου ακούση should hear of my 3588 των   4487 ρημάτων sayings, 2532 και and 3361 μη should not 4100 πιστεύση believe, 1473 εγώ I 3756 ου do not 2919 κρίνω judge 1473 αυτόν him; 3756-1063 ου γαρ for I did not 2064 ήλθον come 2443 ίνα that 2919 κρίνω I judge 3588 τον the 2889 κόσμον world, 235 αλλ΄ but 2443 ίνα that 4982 σώσω I should deliver 3588 τον the 2889 κόσμον world.