John 12:25

  12:25   3588 ο The one 5368 φιλών being fond of 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού his life, 622 απολέσει shall lose 1473 αυτήν it; 2532 και and 3588 ο the one 3404 μισών detesting 3588 την   5590-1473 ψυχήν αυτού his life 1722 εν in 3588 τω   2889-3778 κόσμω τούτω this world 1519 εις [3unto 2222 ζωήν 5life 166 αιώνιον 4eternal 5442 φυλάξει 1shall keep 1473 αυτήν 2it].