John 10:9

  10:9   1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3588 η the 2374 θύρα door; 1223 δι΄ through 1473 εμού me 1437 εάν if 5100 τις anyone 1525 εισέλθη should enter, 4982 σωθήσεται he shall be delivered, 2532 και and 1525 εισελεύσεται shall enter 2532 και and 1831 εξελεύσεται shall go forth, 2532 και and 3542 νομήν [2pasture 2147 ευρήσει 1shall find].