Isaiah 16

  16:1   649 αποστελώ I will send 286 αμνόν a male lamb 2961 κυριεύοντα lording 1909 επί over 3588 την the 1093 γην land; 3361 μη [2not 4073 πέτρα 9rock 2048 έρημός 8a desolate 1510.2.3 εστι 1is 3588 το 3the 3735 όρος 4mountain 3588 της 5of the 2364 θυγατρός 6daughter * Σιών 7of Zion]?   16:2   1510.8.2-1063 έση γαρ For you shall be 5613 ως as 4071 πετεινού [2winged creature 448.1 ανιπταμένου 3flying about 3502 νεοσσός 1a young] 851 αφηρημένος being removed, 2364 θυγάτηρ O daughter * Μωάβ of Moab; 1899-1161 έπειτα δε and thereupon, * Αρνών O Arnon.   16:3   4183 πλείονα Much 1011 βουλεύου counsel, 4160 ποιεί [3make 5037 τε 1and also 4629.2 σκέπην 4a protection 3997-1473 πένθους αυτη 5for her mourning 1275 διαπαντός 2always]; 1722 εν [3at 3314.1 μεσημβρινή 4midday 4653 σκοτία 2darkness 5343 φεύγουσιν 1they flee]; 1839 εξέστησαν they are startled; 3361 μη do not 71 αχθής celebrate.   16:4   3939 παροικήσουσί [4shall sojourn 1473 σοι 5with you 3588 οι 1The 5435.7 φυγάδες 2exiles * Μωάβ 3of Moab]; 1510.8.6 έσονται they will be 4629.2 σκέπη a protection 1473 υμίν for you 575 από from 4383 προσώπου the face 1377 διώκοντος of the one pursuing; 3754 ότι for 142 ήρθη [2was lifted away 3588 η   4828.2-1473 συμμαχία σου 1your alliance in war], 2532 και and 3588 ο the 758 άρχων [2ruler 622 απώλετο 3perished 3588 ο   2662 καταπατών 1trampling] 575 από from 3588 της the 1093 γης earth.   16:5   2532 και And 1356.2 διορθωθήσεται [2shall be set right 3326 μετ΄ 3with 1656 ελέους 4mercy 2362 θρόνος 1a throne]; 2532 και and 2523 καθιείται one shall sit 1909 επ΄ upon 1473 αυτού it 3326 μετά with 225 αληθείας truth 1722 εν in 4633 σκηνή the tent * Δαυίδ of David, 2919 κρίνων judging 2532 και and 1567 εκζητών inquiring of 2917 κρίμα equity, 2532 και and 4692 σπεύδων hastening 1343 δικαιοσύνην righteousness.   16:6   191 ηκούσαμεν We heard 3588 την the 5196 ύβριν insult * Μωάβ of Moab -- 5197 υβριστήν insulting 4970 σφόδρα exceedingly; 3588 την the 5243 υπερηφανίαν pride 2532 και and 3588 την   5196-1473 ύβριν αυτού his insult 2532 και and 3588 η   3376.2-1473 μήνις αυτού his vehement anger; 3756 ουχ not 3779 ούτως so 3131.1-1473 μαντεία σου your divination.   16:7   3649-* ολολύξει Μωάβ Moab shall shriek; 1722-1063 εν γαρ for in 3588 τη the * Μωαβίτιδι land of Moab 3956 πάντες all 3649 ολολύξουσι shall shriek. 1722 εν [2among 3588 τοις 3the ones 2730 κατοικούσι 4dwelling 1161 δε 1But] * Σεθ Seth 3191 μελετήσεις you shall meditate upon, 2532 και and 3756-1788 ουκ εντραπήσεις you shall not be ashamed.   16:8   3588 τα The 3977.1 πεδία plains * Εσεβών of Heshbon 3996 πενθήσει shall mourn 288 άμπελος the grapevine * Σεβαμά of Sibmah. 2666 καταπίνοντες Swallowing down 3588 τα the 1484 έθνη nations, 2662 καταπατήσαντες trampling 3588 τας   288-1473 αμπέλους αυτής her grapevines, 2193 έως unto * Ιαζήρ Jazer 3766.2 ου μη in no way 4882.1 συνάψητε shall you join together. 4105 πλανήθητε Wander 3588 την the 2048 έρημον wilderness! 3588 οι The ones 649 απεσταλμένοι being sent 575 απ΄ from 1473 αυτής her 1459 εγκατελείφθησαν were abandoned, 1224-1063 διέβησαν γαρ for they passed over 3588 την the 2281 θάλασσαν sea.   16:9   1223 διά On account of 3778 τούτο this 2799 κλαύσομαι I shall weep 5613 ως as 3588 τον the 2805 κλαυθμόν one weeping * Ιαζήρ of Jazer 288 άμπελον for the grapevine * Σεβαμά of Sibmah; 3588 τα   1186-1473 δένδρα σου [5your trees 2598 κατέβαλεν 4cast down * Εσεβών 1Heshbon 2532 και 2and * Ελεάλη 3Elealeh]; 3754 ότι for 1909 επί upon 3588 τω the 2326 θερισμώ harvest 2532 και and 1909 επί upon 3588 τω the 5166.2-1473 τρυγητώ σου gathering of your crops 2662 καταπατήσω I shall trample, 2532 και and 3956 πάντα all 4098 πεσούνται shall fall.   16:10   2532 και And 142 αρθήσεται [4shall be lifted away 2167 ευφροσύνη 1gladness 2532 και 2and 19.1 αγαλλίαμα 3the leap for joy] 1537 εκ from 3588 των the 290 αμπέλωνων vineyards; 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις   290-1473 αμπελώσι σου your vineyards 3766.2 ου μη in no way 2165 ευφρανθήσονται shall they be glad; 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 3961 πατήσουσιν shall they tread 3631 οίνον wine 1519 εις in 3588 τα the 5276 υπολήνια wine-vats; 3973-1063 πέπαυται γαρ for the vintage has been ceased.   16:11   1223 διά On account of 3778 τούτο this 3588 η   2836-1473 κοιλία μου my belly 1909 επί [4for * Μωάβ 5Moab 5613 ως 2as 2788 κιθάρα 3a harp 2278 ηχήσει 1shall sound], 2532 και and 3588 τα [2the things 1787-1473 εντός μου 3within me 5613 ως 4as 5038 τείχος 5a wall 1457 ενεκαίνισας 1you renewed].   16:12   2532 και And 1510.8.3 έσται it shall be 1519 εις for 3588 το   1788 εντραπήναί σε your feeling of shame 3754 ότι (for 2872-* εκοπίασε Μωάβ Moab tired 1909 επί upon 3588 τοις the 1041 βωμοίς shrines) 2532 και that 1525 εισελεύσεται he shall enter 1519 εις unto 3588 τα the 5499 χειροποίητα handmade things 1473 αυτής of hers 5620 ώστε so as to 4336 προσεύξασθαι pray; 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1410 δύνηται should they be able 1807 εξελέσθαι to rescue 1473 αυτήν her.   16:13   3778 τούτο This is 3588 το the 4487 ρήμα saying 3739 ο which 2980-2962 ελάλησε κύριος the lord spoke 1909 επί against * Μωάβ Moab.   16:14   2532 και And 3568 νυν now 2980-2962 ελάλησε κύριος the lord spoke, 3004 λέγων saying, 1722 εν In 5140 τρισίν three 2094 έτεσιν years, 2094 ετών of the years 3411 μισθωτού of a hireling, 818 ατιμασθήσεται [4shall be dishonored 3588 η 1the 1391 δόξα 2glory * Μωάβ 3of Moab] 1722 εν in 3956 παντί all 3588 τω the 4149 πλούτω [2richness 3588 τω   4183 πολλώ 1much]; 2532 και and 2641 καταλειφθήσεται [2shall be left behind 3641.1 ολιγοστός 1very few], 2532 και and 3756 ουκ not 1784 έντιμος the important.