Numbers 18:32

LXX_WH(i)
    32 G2532 CONJ και G3364 ADV ου G2983 V-FMI-2P λημψεσθε G1223 PREP δι G846 D-ASN αυτο G266 N-ASF αμαρτιαν G3754 CONJ οτι G302 PRT αν   V-PAS-2P αφαιρητε G3588 T-ASF την   N-ASF απαρχην G575 PREP απ G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-APN τα G40 A-APN αγια G3588 T-GPM των G5207 N-GPM υιων G2474 N-PRI ισραηλ G3364 ADV ου G953 V-FAI-2P βεβηλωσετε G2443 CONJ ινα G3165 ADV μη G599 V-AAS-2P αποθανητε
HOT(i) 32 ולא תשׂאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואת קדשׁי בני ישׂראל לא תחללו ולא תמותו׃
IHOT(i) (In English order)
  32 H3808 ולא no H5375 תשׂאו And ye shall bear H5921 עליו by reason of H2399 חטא sin H7311 בהרימכם it, when ye have heaved H853 את   H2459 חלבו from it the best H4480 ממנו of H853 ואת   H6918 קדשׁי   H1121 בני of the children H3478 ישׂראל of Israel, H3808 לא it: neither H2490 תחללו shall ye pollute H3808 ולא lest H4191 תמותו׃ ye die.
Vulgate(i) 32 et non peccabitis super hoc egregia vobis et pinguia reservantes ne polluatis oblationes filiorum Israhel et moriamini
Clementine_Vulgate(i) 32 Et non peccabitis super hoc, egregia vobis et pinguia reservantes, ne polluatis oblationes filiorum Israël, et moriamini.
Wycliffe(i) 32 And ye schulen not do synne on this thing, `and resserue noble thingis and fat to you, lest ye defoulen the offryngis of the sones of Israel, and ye dien.
Tyndale(i) 32 And ye shall beare no synne by ye reason of it when ye haue taken from it the fatt of it: nether shall ye vnhalowe ye halowed thynges of the childern of Israel and so shall ye not dye.
Coverdale(i) 32 and ye shal not lade synne vpon you in the same, whan ye Heue the fat therof, and vnhalowe not the halowed thinges of the children of Israel, and ye shal not dye.
MSTC(i) 32 And ye shall bear no sin by the reason of it, when ye have taken from it the fat of it: neither shall ye unhallow the hallowed things of the children of Israel, and so shall ye not die.'"
Matthew(i) 32 And ye shall beare no synne by the reason of it, when ye haue taken from it the fatte of it, neyther shall ye vnhalowe the halowed thynges of the chyldren of Israel, and so shal ye not dye.
Great(i) 32 And ye shall beare no synne by the reason of it, when ye haue taken from it the fatt of it: nether shall ye vnhalowe the holy thynges of the children of Israel lest ye dye.
Geneva(i) 32 And ye shall beare no sinne by the reason of it, when ye haue offred the fatte of it: neither shall ye pollute the holy things of the children of Israel, lest ye die.
Bishops(i) 32 And ye shall beare no sinne by the reason of it, when ye haue offered from it the fat of it: neither shall ye pollute the holy thynges of the children of Israel, lest ye dye
DouayRheims(i) 32 And you shall not sin in this point, by reserving the choicest and fat things to yourselves, lest you profane the oblations of the children of Israel, and die.
KJV(i) 32

And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have heaved from it the best of it: neither shall ye pollute the holy things of the children of Israel, lest ye die.

KJV_Cambridge(i) 32 And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have heaved from it the best of it: neither shall ye pollute the holy things of the children of Israel, lest ye die.
Thomson(i) 32 therefore you shall not bear sin by reason of it, because you have set apart the first fruits of it. But you must not profane the holy things of the children of Israel, lest you die.
Webster(i) 32 And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have heaved from it the best of it: neither shall ye pollute the holy things of the children of Israel, lest ye die.
Brenton(i) 32 And ye shall not bear sin by reason of it, for ye shall have offered an offering of first-fruits from it, and ye shall not profane the holy things of the children of Israel, that ye die not.
Brenton_Greek(i) 32 Καὶ οὐ λήψεσθε διʼ αὐτὸ ἁμαρτίαν, ὅτι ἂν ἀφαιρῆτε τὴν ἀπαρχὴν ἀπʼ αὐτοῦ· καὶ τὰ ἅγια τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐ βεβηλώσετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.
Leeser(i) 32 And ye shall not bear any sin by reason of it, when ye have separated its best part from it: and the holy things of the children of Israel shall ye not profane, lest ye die.
YLT(i) 32 and ye bear no sin for it, in your lifting up its fat out of it, and the holy things of the sons of Israel ye do not pollute, and ye die not.'
JuliaSmith(i) 32 And ye shall not bear sin for it in your lifting up its fat from it: and the holy things of the sons of Israel ye shall not defile, and ye shall not die.
Darby(i) 32 And ye shall bear no sin by reason of it, if ye heave from it the best of it; and ye shall not profane the holy things of the children of Israel, lest ye die.
ERV(i) 32 And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have heaved from it the best thereof: and ye shall not profane the holy things of the children of Israel, that ye die not.
ASV(i) 32 And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have heaved from it the best thereof: and ye shall not profane the holy things of the children of Israel, that ye die not.
JPS_ASV_Byz(i) 32 And ye shall bear no sin by reason of it, seeing that ye have set apart from it the best thereof; and ye shall not profane the holy things of the children of Israel, that ye die not.'
Rotherham(i) 32 And ye shall not by reason of it bear sin, when ye offer up the best thereof, out of it; and the hallowed things of the sons of Israel, shall ye not profane neither shall ye die.
CLV(i) 32 You shall not bear sin on account of it when you have raised up its best from it; thus you do not violate the holy things of the sons of Israel, nor shall you die.
BBE(i) 32 And no sin will be yours on account of it, when the best of it has been lifted up on high; you are not to make a wrong use of the holy things of the children of Israel, so that death may not overtake you.
MKJV(i) 32 And you shall bear no sin because of it, when you have lifted up the fat of it. Neither shall you defile the holy things of the sons of Israel, lest you die.
LITV(i) 32 And you shall bear no sin because of it, since you have lifted up from it the best of it. And you shall not profaned the holy things of the sons of Israel so that you may not die.
ECB(i) 32 And you bear no sin for it, when you lift the fat from it. And profane not the holies of the sons of Yisra El, lest you die.
ACV(i) 32 And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have heaved from it the best of it. And ye shall not profane the holy things of the sons of Israel, that ye not die.
WEB(i) 32 You shall bear no sin by reason of it, when you have heaved from it its best. You shall not profane the holy things of the children of Israel, that you not die.’”
NHEB(i) 32 You shall bear no sin by reason of it, when you have heaved from it its best: and you shall not profane the holy things of the children of Israel, that you not die.'"
AKJV(i) 32 And you shall bear no sin by reason of it, when you have heaved from it the best of it: neither shall you pollute the holy things of the children of Israel, lest you die.
KJ2000(i) 32 And you shall bear no sin by reason of it, when you have offered from it the best of it: neither shall you pollute the holy things of the children of Israel, lest you die.
UKJV(i) 32 And all of you shall bear no sin by reason of it, when all of you have heaved from it the best of it: neither shall all of you pollute the holy things of the children of Israel, lest all of you die.
EJ2000(i) 32 And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have offered from it the best of it; and ye shall not pollute the holy things of the sons of Israel, and ye shall not die.
CAB(i) 32 And you shall not bear sin by reason of it, for you shall have offered an offering of firstfruits from it, and you shall not profane the holy things of the children of Israel, that you die not.
LXX2012(i) 32 And you⌃ shall not bear sin by reason of it, for you⌃ shall have offered an offering of first fruits from it, and you⌃ shall not profane the holy things of the children of Israel, that you⌃ die not.
NSB(i) 32 »‘When you contribute the best part, you will not suffer the consequences of any sin. You will not be dishonoring the holy offerings given by the Israelites, and you will not die.’«
LEB(i) 32 You will not bear any sin because you have presented* its fat; you will not defile the holy objects of the Israelites,* or you will die.'"
MLV(i) 32 And you* will bear no sin by reason of it, when you* have heaved from it the best of it. And you* will not profane the holy things of the sons of Israel, that you* not die.

VIN(i) 32 "'When you contribute the best part, you will not suffer the consequences of any sin. You will not be dishonoring the holy offerings given by the Israelites, and you will not die.'"
Luther1545(i) 32 So werdet ihr nicht Sünde auf euch laden an demselben, wenn ihr das Beste davon hebet, und nicht entweihen das Geheiligte der Kinder Israel und nicht sterben.
Luther1912(i) 32 So werdet ihr nicht Sünde auf euch laden an demselben, wenn ihr das Beste davon hebt, und nicht entweihen das Geheiligte der Kinder Israel und nicht sterben.
ELB1871(i) 32 Und ihr werdet seinethalben keine Sünde auf euch laden, wenn ihr das Beste davon hebet, und werdet die heiligen Dinge der Kinder Israel nicht entweihen und nicht sterben.
ELB1905(i) 32 Und ihr werdet seinethalben keine Sünde auf euch laden, wenn ihr das Beste davon hebet, und werdet die heiligen Dinge der Kinder Israel nicht entweihen und nicht sterben.
DSV(i) 32 Zo zult gij daarover geen zonde dragen, als gij deszelfs beste daarvan offert; en gij zult de heilige dingen van de kinderen Israëls niet ontheiligen, opdat gij niet sterft.
Giguet(i) 32 Et vous n’assumerez point de péché parce que vous aurez réservé les prémices; et vous ne profanerez pas les choses saintes d’Israël, afin que vous ne mouriez point.
DarbyFR(i) 32 Et vous ne porterez pas de péché à son sujet, quand vous en aurez offert le meilleur en offrande élevée; et vous ne profanerez pas les choses saintes des fils d'Israël, et vous ne mourrez pas.
Martin(i) 32 Vous ne serez point coupables de péché au sujet de la dîme, quand vous en aurez offert en offrande élevée ce qu'il y aura de meilleur, et vous ne souillerez point les choses saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point.
Segond(i) 32 Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point.
SE(i) 32 Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido de ello la mejor parte; y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis.
ReinaValera(i) 32 Y cuando vosotros hubiereis ofrecido de ello lo mejor suyo, no llevaréis por ello pecado: y no habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis.
JBS(i) 32 Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido de ello la mejor parte; y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis.
Albanian(i) 32 Kështu nuk do të jeni fajtorë të asnjë mëkati, sepse keni ofruar gjërat më të mira; por nuk do të përdhosni gjërat e shenjta të bijve të Izraelit, përndryshe do të vdisni"".
RST(i) 32 и не понесете за это греха, когда принесете лучшее из сего; и посвящаемого сынами Израилевыми не оскверните, и не умрете.
Arabic(i) 32 ولا تتحملون بسببه خطية اذا رفعتم دسمه منه. واما اقداس بني اسرائيل فلا تدنسوها لئلا تموتوا
Bulgarian(i) 32 Тогава няма да се натоварите с грях за това, ако принасяте като възвишаем принос най-добрата част от тях, и няма да оскверните светите неща на израилевите синове, и няма да умрете.
Croatian(i) 32 Pošto prinesete njegov najbolji dio, nećete navući na se grijeha; svetinja Izraelaca nećete oskvrnjivati te nećete ginuti.'"
BKR(i) 32 A neponesete pro to hříchu, když obětovati budete to, což nejlepšího jest; a tak nepoškvrníte věcí posvěcených od synů Izraelských, a nezemřete.
Danish(i) 32 Saa skulle I ikke paadrage eder Synd for den Sags Skyld, naar I yde det bedste deraf; og I skulle ikke vanhellige Israels Børns hellige Ting, at I ikke skulle dø.
CUV(i) 32 你 們 從 其 中 將 至 好 的 舉 起 , 就 不 至 因 這 物 擔 罪 。 你 們 不 可 褻 瀆 以 色 列 人 的 聖 物 , 免 得 死 亡 。
CUVS(i) 32 你 们 从 其 中 将 至 好 的 举 起 , 就 不 至 因 这 物 担 罪 。 你 们 不 可 亵 渎 以 色 列 人 的 圣 物 , 免 得 死 亡 。
Esperanto(i) 32 Kaj vi ne portos pri tio pekon, kiam vi alportos la plej bonan parton el tio; kaj vi ne malsanktigos la konsekritajxon de la Izraelidoj, kaj vi ne mortos.
Finnish(i) 32 Niin ettette synnillä raskauta teitänne, koska te sen parhaan ylennätte, ja ettekä saastuta niitä, mitkä Israelin lapset pyhittäneet ovat, ettette kuolisi.
FinnishPR(i) 32 Kun te näin annatte siitä anniksi parhaimman osan, ette joudu syynalaisiksi ettekä saastuta israelilaisten pyhiä lahjoja ettekä kuole." 19:
Haitian(i) 32 Depi nou ofri sa ki pi bon an bay Seyè a, nou mèt manje rès la san kè sote, anyen p'ap rive nou. Piga nou derespekte bagay moun pèp Izrayèl yo mete apa pou mwen. Si nou fè sa, n'ap mouri.
Hungarian(i) 32 És nem lesztek bûnösök a miatt, ha abból a kövérjét áldozzátok: és Izráel fiainak szent dolgait sem fertõztetitek meg, és meg sem haltok.
Indonesian(i) 32 Kamu tidak bersalah kalau memakannya, asal saja bagiannya yang paling baik sudah kamu persembahkan kepada TUHAN. Jangan menajiskan persembahan suci orang Israel dengan memakan sesuatu dari persembahan itu sebelum bagiannya yang paling baik dikhususkan bagi TUHAN. Kalau kamu melanggar perintah itu, kamu akan mati.
Italian(i) 32 E quando avrete offerto il meglio di quelle cose, voi non porterete peccato per quelle, e non profanerete le cose consacrate dai figliuoli d’Israele, e non morrete.
ItalianRiveduta(i) 32 E così non vi caricherete d’alcun peccato, giacché ne avrete messo da parte il meglio; e non profanerete le cose sante de’ figliuoli d’Israele, e non morrete".
Korean(i) 32 너희가 그 중 아름다운 것을 받들어 드린즉 이로 인하여 죄를 지지 아니할 것이라 너희는 이스라엘 자손의 성물을 더럽히지 말라 ! 그리하면 죽지 아니하리라
Lithuanian(i) 32 Nenusikalskite, pasilaikydami sau geriausius dalykus, ir nesutepkite izraelitų aukų, kad nemirtumėte’ ”.
PBG(i) 32 I nie poniesiecie za to grzechu, gdy ofiarować będziecie co najlepszego jest z tego, i nie splugawicie rzeczy poświęconych od synów Izraelskich, i nie pomrzecie.
Portuguese(i) 32 Pelo que não levareis sobre vós pecado, se tiverdes alçado o que deles há de melhor; e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais.
Norwegian(i) 32 Når I således avgir det beste av det, kommer I ikke til å føre synd over eder, og da vanhelliger I ikke Israels barns hellige gaver og skal ikke dø.
Romanian(i) 32 Nu vă veţi face vinovaţi pentru aceasta de niciun păcat, dacă veţi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veţi pîngări darurile sfinte ale copiilor lui Israel, şi nu veţi muri.``
Ukrainian(i) 32 І ви не понесете через це гріха, коли будете приносити найкраще з нього, а святощів Ізраїлевих синів не збезчестите, і не повмираєте.