1 Kings 16:19

ABP_GRK(i)
  19 G5228 υπέρ G3588 των G266 αμαρτιών αυτού G1473   G3739 ων G4160 εποίησε G3588 του G4160 ποιήσαι G3588 το G4190 πονηρόν G1799 ενώπιον G2962 κυρίου G3588 του G4198 πορευθήναι G1722 εν G3598 οδώ G* Ιεροβοάμ G5207 υιόυ G* Ναβάτ G2532 και G1722 εν G3588 ταις G266 αμαρτίαις αυτού G1473   G3739 αις G4160 εποίησεν G5613 ως G1814.2 εξήμαρτε τον Ισραήλ G3588   G*  
LXX_WH(i)
    19 G5228 PREP υπερ G3588 T-GPF των G266 N-GPF αμαρτιων G846 D-GSM αυτου G3739 R-GPM ων G4160 V-AAI-3S εποιησεν G3588 T-GSN του G4160 V-AAN ποιησαι G3588 T-ASN το G4190 A-ASN πονηρον G1799 PREP ενωπιον G2962 N-GSM κυριου G4198 V-APN πορευθηναι G1722 PREP εν G3598 N-DSF οδω   N-PRI ιεροβοαμ G5207 N-GSM υιου   N-PRI ναβατ G2532 CONJ και G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G266 N-DPF αμαρτιαις G846 D-GSM αυτου G3739 CONJ ως   V-AAI-3S εξημαρτεν G3588 T-ASM τον G2474 N-PRI ισραηλ
HOT(i) 19 על חטאתו אשׁר חטא לעשׂות הרע בעיני יהוה ללכת בדרך ירבעם ובחטאתו אשׁר עשׂה להחטיא את ישׂראל׃
Vulgate(i) 19 in peccatis suis quae peccaverat faciens malum coram Domino et ambulans in via Hieroboam et in peccato eius quo fecit peccare Israhel
Clementine_Vulgate(i) 19 in peccatis suis quæ peccaverat, faciens malum coram Domino, et ambulans in via Jeroboam, et in peccato ejus, quo fecit peccare Israël.
Wycliffe(i) 19 and he was deed in hise synnes whiche he synnede, doynge yuel bifor the Lord, and goynge in the weie of Jeroboam, and in hise synnes, bi whiche he made Israel to do synne.
Coverdale(i) 19 because of his synnes which he had committed, in that he dyd euell in the sighte of the LORDE, and walked in the waye of Ieroboam, and in his synnes which he dyd, wherwith he made Israel to synne.
MSTC(i) 19 for his sins which he sinned in doing wickedness in the sight of the LORD, and for walking in the way of Jeroboam and in his sins which he did and made Israel sin.
Matthew(i) 19 for hys synnes whiche he synned in doynge wyckednesse in the syght of the Lorde, and for walkynge in the waye of Ieroboam and in hys synnes whyche he dyd and made Israel synne.
Great(i) 19 for his synnes whych he synned, in doynge that which is euell in the syght of the Lorde, and in walkynge in the waye of Ieroboam and in hys synnes whych he dyd, and in that he made Israel to synne.
Geneva(i) 19 For his sinnes which hee sinned, in doing that which is euil in the sight of the Lord, in walking in the way of Ieroboam, and in his sinnes which he did, causing Israel to sinne.
Bishops(i) 19 For his sinnes which he sinned, in doing that which is euill in the sight of the Lorde, and in walking in the waye of Ieroboam, and in his sinnes which he did, and in that he made Israel to sinne
DouayRheims(i) 19 In his sins, which he had sinned, doing evil before the Lord, and walking in the way of Jeroboam, and in his sin, wherewith he made Israel to sin.
KJV(i) 19

For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.

KJV_Cambridge(i) 19 For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
Thomson(i) 19 for the sins which he had committed by doing evil in the sight of the Lord, and walking in the way of Jeroboam son of Nabat, and in his sins so as to cause Israel to sin.
Webster(i) 19 For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
Brenton(i) 19 Because of his sins which he committed, doing that which was evil in the sight of the Lord, so as to walk in the way of Jeroboam the son of Nabat, and in his sins wherein he caused Israel to sin.
Brenton_Greek(i) 19 ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησε, τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου πορευθῆναι ἐν ὁδῷ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ, καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ὡς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ.
Leeser(i) 19 For his sins which he had sinned, in doing what is evil in the eyes of the Lord, to walk in the way of Jerobo’am, and in his sin which he did, to induce Israel to sin.
YLT(i) 19 for his sins that he sinned, to do the evil thing in the eyes of Jehovah, to walk in the way of Jeroboam, and in his sin that he did, to cause Israel to sin;
JuliaSmith(i) 19 For his sins which he sinned to do evil in the eyes of Jehovah, to go in the way of Jeroboam, and in his sins which he did to cause Israel to sin.
Darby(i) 19 and he died for his sins which he sinned in doing evil in the sight of Jehovah, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, making Israel to sin.
ERV(i) 19 for his sins which he sinned in doing that which was evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
ASV(i) 19 for his sins which he sinned in doing that which was evil in the sight of Jehovah, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
JPS_ASV_Byz(i) 19 for his sins which he sinned in doing that which was evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
Rotherham(i) 19 because of his sins which he committed by doing the thing that was wicked in the eyes of Yahweh,—by walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he committed, by causing, Israel, to sin.
CLV(i) 19 for his sins that he sinned, to do the evil thing in the eyes of Yahweh, to walk in the way of Jeroboam, and in his sin that he did, to cause Israel to sin;"
BBE(i) 19 Because of his sin in doing evil in the eyes of the Lord, in going in the way of Jeroboam and in his sin which he made Israel do.
MKJV(i) 19 for his sins which he sinned in doing evil in the sight of Jehovah, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did to make Israel sin.
LITV(i) 19 for his sins that he sinned, to do the evil in the eyes of Jehovah, to walk in the way of Jeroboam, and in his sin that he did, to cause Israel to sin.
ECB(i) 19 for the sins he sins in working evil in the eyes of Yah Veh - in walking in the way of Yarob Am and in the sin he works to have Yisra El sin.
ACV(i) 19 and died for his sins which he sinned in doing that which was evil in the sight of LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did to make Israel to sin.
WEB(i) 19 for his sins which he sinned in doing that which was evil in Yahweh’s sight, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
NHEB(i) 19 for his sins which he sinned in doing that which was evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
AKJV(i) 19 For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
KJ2000(i) 19 For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
UKJV(i) 19 For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
EJ2000(i) 19 for his sins which he committed in doing evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam and in his sin which he did, making Israel sin.
CAB(i) 19 because of his sins which he committed, doing that which was evil in the sight of the Lord, so as to walk in the way of Jeroboam the son of Nebat, and in his sins wherein he caused Israel to sin.
LXX2012(i) 19 Because of his sins which he committed, doing that which was evil in the sight of the Lord, so as to walk in the way of Jeroboam the son of Nabat, and in his sins wherein he caused Israel to sin.
NSB(i) 19 This happened because of his sins against Jehovah. Like his predecessor Jeroboam, he displeased Jehovah by his own sins and by leading Israel into sin.
ISV(i) 19 because of the sins that he committed by doing what the LORD considered to be evil, living like Jeroboam did, and sinning so as to lead Israel into sin.
LEB(i) 19 This happened because of his sin which he committed by doing evil in the eyes of Yahweh, by going the way of Jeroboam and in his sin which he did by causing Israel to sin.
MLV(i) 19 and died for his sins which he sinned in doing what was evil in the sight of Jehovah, in walking in the way of Jeroboam and in his sin which he did to make Israel to sin.
VIN(i) 19 for his sins that he sinned, to do the evil in the eyes of the LORD, to walk in the way of Jeroboam, and in his sin that he did, to cause Israel to sin.
Luther1545(i) 19 um seiner Sünden willen, die er getan hatte, daß er tat, das dem HERRN übel gefiel, und wandelte in dem Wege Jerobeams und in seiner Sünde, die er tat, daß er Israel sündigen machte.
Luther1912(i) 19 um seiner Sünden willen, die er getan hatte, daß er tat, was dem HERRN übel gefiel, und wandelte in dem Wege Jerobeams und seiner Sünde, die er tat, daß er Israel sündigen machte.
ELB1871(i) 19 wegen seiner Sünden, die er begangen hatte, indem er tat, was böse war in den Augen Jehovas, indem er wandelte auf dem Wege Jerobeams und in seiner Sünde, die er getan, so daß er Israel sündigen gemacht hatte.
ELB1905(i) 19 wegen seiner Sünden, die er begangen hatte, indem er tat, was böse war in den Augen Jahwes, indem er wandelte auf dem Wege Jerobeams und in seiner Sünde, die er getan, so daß er Israel sündigen gemacht hatte.
DSV(i) 19 Om zijn zonden, die hij gezondigd had, doende wat kwaad was in de ogen des HEEREN, wandelende in den weg van Jerobeam, en in zijn zonde, die hij gedaan had, doende Israël zondigen.
Giguet(i) 19 A cause des péchés qu’il avait commis en faisant le mal devant le Seigneur, en faisait tomber Israël dans le péché, et en marchant dans la voie de Jéroboam.
DarbyFR(i) 19 et il mourut à cause de ses péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et dans son péché qu'il fit pour faire pécher Israël.
Martin(i) 19 A cause des péchés par lesquels il avait péché, faisant ce qui déplaît à l'Eternel, en suivant le train de Jéroboam, et son péché, qu'il avait fait pour faire pécher Israël.
Segond(i) 19 cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Eternel, en marchant dans la voie de Jéroboam, et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël.
SE(i) 19 Por sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo a los ojos del SEÑOR, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel.
ReinaValera(i) 19 Por sus pecados que él había cometido, haciendo lo malo á los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar á Israel.
JBS(i) 19 por sus pecados en que él había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del SEÑOR, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo que Israel pecara.
Albanian(i) 19 për shkak të mëkateve që kishte kryer, duke bërë aë që është e keqe në sytë e Zotit, duke ndjekur rrugën e Jeroboamit dhe duke kryer mëkatin që ky kishte bërë duke e nxitur Izraelin të mëkatojë.
RST(i) 19 за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех.
Arabic(i) 19 من اجل خطاياه التي اخطأ بها بعمله الشر في عيني الرب وسيره في طريق يربعام ومن اجل خطيته التي عمل بجعله اسرائيل يخطئ.
Bulgarian(i) 19 заради греховете си, с които съгреши, като върши зло пред ГОСПОДА, като ходи в пътя на Еровоам и в греха му, който той извърши и въведе Израил в грях.
Croatian(i) 19 To je bilo zbog grijeha koje je počinio radeći što je zlo u očima Jahvinim i hodeći putem Jeroboama i njegovih grijeha kojima je zavodio Izraela.
BKR(i) 19 Pro hříchy své, kterýmiž hřešil, čině, což zlého jest před oblíčejem Hospodinovým, a chodě po cestě Jeroboámově a v hříších jeho, kteréž páchal, přivozuje k hřešení lid Izraelský.
Danish(i) 19 for sine Synders Skyld, hvormed han havde forsyndet sig, idet han gjorde det onde for HERRENS Øjne og vandrede i Jeroboams Vej og i hans Synd, som han forsyndede sig med, og hvormed han bragte Israel til at synde.
CUV(i) 19 這 是 因 他 犯 罪 , 行 耶 和 華 眼 中 看 為 惡 的 事 , 行 耶 羅 波 安 所 行 的 , 犯 他 使 以 色 列 人 陷 在 罪 裡 的 那 罪 。
CUVS(i) 19 这 是 因 他 犯 罪 , 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 行 耶 罗 波 安 所 行 的 , 犯 他 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 的 那 罪 。
Esperanto(i) 19 pro siaj pekoj, per kiuj li pekis, farante malbonon antaux la okuloj de la Eternulo, irante laux la vojo de Jerobeam kaj en lia peko, kiun li faris, pekigante Izraelon.
Finnish(i) 19 Synteinsä tähden, jotka hän oli tehnyt: sillä hän oli tehnyt pahaa Herran edessä ja vaeltanut Jerobeamin teillä ja niissä synneissä, jotka hän oli tehnyt ja joilla hän oli saattanut Israelinkin syntiä tekemään.
FinnishPR(i) 19 syntiensä tähden, jotka hän oli tehnyt, kun oli tehnyt sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, vaeltamalla Jerobeamin teitä ja hänen synnissään, jota tämä oli tehnyt ja jolla hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä.
Haitian(i) 19 Sa te pase konsa paske Zimri te fè sa ki mal nan je Seyè a. Tankou Jewoboram, li pa t' fè sa ki dwat devan Seyè a, li te lakòz pèp Izrayèl la fè peche tou.
Hungarian(i) 19 Az õ bûneiért, a melyekkel vétkezék, gonoszul cselekedvén az Úr szemei elõtt; járván a Jeroboám útjában és az õ bûnében, a melyet cselekedett volt, vétekbe ejtvén az Izráelt.
Indonesian(i) 19 Itu terjadi karena ia melakukan yang jahat pada pemandangan TUHAN. Sama seperti Raja Yerobeam, Zimri pun berdosa kepada TUHAN dan menyebabkan umat Israel berdosa pula.
Italian(i) 19 per i suoi peccati ch’egli avea commessi, facendo ciò che dispiace al Signore, camminando nella via di Geroboamo, e nel peccato di esso, il quale egli avea commesso, facendo peccare Israele.
ItalianRiveduta(i) 19 a motivo de’ peccati che aveva commessi, facendo ciò ch’è male agli occhi dell’Eterno, battendo la via di Geroboamo e abbandonandosi al peccato che questi avea commesso, inducendo a peccare Israele.
Korean(i) 19 이는 저가 여호와 보시기에 악을 행하여 범죄함을 인함이라 저가 여로보암의 길로 행하며 그가 이스라엘로 죄를 범하게 한 그 죄중에 행하였더라
Lithuanian(i) 19 dėl savo nuodėmių, kuriomis nusidėjo, darydamas pikta Viešpaties akivaizdoje ir vaikščiodamas Jeroboamo keliais ir jo nuodėmėje, kurią šis padarė, įtraukdamas Izraelį į nuodėmę.
PBG(i) 19 A to się stało dla grzechów jego, których się dopuścił, czyniąc złe przed obliczem Pańskiem, a chodząc drogą Jeroboama, i w grzechach jego, których się dopuszczał, do grzechu przywodząc Izraela.
Portuguese(i) 19 por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mau aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que este cometera, fazendo Israel pecar.
Norwegian(i) 19 for de synders skyld som han hadde gjort, idet han gjorde hvad ondt var i Herrens øine, og vandret på Jeroboams vei og i den synd som Jeroboam hadde gjort, så han fikk Israel til å synde.
Romanian(i) 19 din pricina păcatelor pe cari le săvîrşise, făcînd ce este rău înaintea Domnului, umblînd pe calea lui Ieroboam, săvîrşind păcatele pe cari le făcuse Ieroboam, şi făcînd şi pe Israel să păcătuiască.
Ukrainian(i) 19 за гріх свій, що грішив ним, щоб робити зло в Господніх очах, щоб ходити дорогою Єровоама та в гріху його, який він чинив, щоб вводити в гріх Ізраїля.