Genesis 36:42

MSTC(i) 42 duke Kenaz, duke Theman, duke Mibzar,