Genesis 36:42

AKJV(i) 42 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,