Genesis 36:42

ERV(i) 42 duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar;