Genesis 36:42

EJ2000(i) 42 duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,