Genesis 36:42

UKJV(i) 42 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,