Genesis 36:42

Great(i) 42 duke Kenas, duke Theman, duke Mibzar,