Genesis 36:42

Geneva(i) 42 Duke Kenaz, Duke Teman, Duke Mibzar,