1 Chronicles

LXX_WH(i)
    1 G76 N-PRI αδαμ G4589 N-PRI σηθ   N-PRI ενως
    2 G2536 N-PRI καιναν G3121 N-PRI μαλελεηλ G2391 N-PRI ιαρεδ
    3 G1802 N-PRI ενωχ G3103 N-PRI μαθουσαλα G2984 N-PRI λαμεχ
    4 G3575 N-PRI νωε G5207 N-NPM υιοι G3575 N-PRI νωε G4590 N-PRI σημ   N-PRI χαμ   N-PRI ιαφεθ
    5 G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ιαφεθ   N-PRI γαμερ G3098 N-PRI μαγωγ   N-PRI μαδαι   N-PRI ιωυαν   N-PRI ελισα   N-PRI θοβελ   N-PRI μοσοχ G2532 CONJ και   N-PRI θιρας
    6 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI γαμερ   N-PRI ασχαναζ G2532 CONJ και   N-PRI ριφαθ G2532 CONJ και   N-PRI θοργαμα
    7 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ιωυαν   N-PRI ελισα G2532 CONJ και   N-PRI θαρσις   N-NPM κιτιοι G2532 CONJ και   N-NPM ροδιοι
    8 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI χαμ   N-PRI χους G2532 CONJ και   N-PRI μεστραιμ   N-PRI φουδ G2532 CONJ και G5477 N-PRI χανααν
    9 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI χους   N-PRI σαβα G2532 CONJ και   N-PRI ευιλατ G2532 CONJ και   N-PRI σαβαθα G2532 CONJ και   N-PRI ρεγμα G2532 CONJ και   N-PRI σεβεκαθα G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ρεγμα   N-PRI σαβα G2532 CONJ και   N-PRI ουδαδαν
    10 G2532 CONJ και   N-PRI χους G1080 V-AAI-3S εγεννησεν G3588 T-ASM τον   N-PRI νεβρωδ G3778 D-NSM ουτος G757 V-AMI-3S ηρξατο G3588 T-GSN του G1510 V-PAN ειναι   N-NSM γιγας   A-NSM κυνηγος G1909 PREP επι G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17 G5207 N-NPM υιοι G4590 N-PRI σημ   N-PRI αιλαμ G2532 CONJ και   N-PRI ασσουρ G2532 CONJ και G742 N-PRI αρφαξαδ
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24 G4527 N-PRI σαλα
    25 G1443 N-PRI εβερ G5317 N-PRI φαλεκ   N-PRI ραγαυ
    26   N-PRI σερουχ G3493 N-PRI ναχωρ G2291 N-PRI θαρα
    27 G11 N-PRI αβρααμ
    28 G5207 N-NPM υιοι G1161 PRT δε G11 N-PRI αβρααμ G2464 N-PRI ισαακ G2532 CONJ και   N-PRI ισμαηλ
    29 G3778 D-NPF αυται G1161 PRT δε G3588 T-NPF αι G1078 N-NPF γενεσεις G4416 A-GSM πρωτοτοκου   N-PRI ισμαηλ   N-PRI ναβαιωθ G2532 CONJ και   N-PRI κηδαρ   N-PRI ναβδεηλ   N-PRI μαβσαν
    30   N-PRI μασμα   N-PRI ιδουμα   N-PRI μασση   N-PRI χοδδαδ   N-PRI θαιμαν
    31   N-PRI ιεττουρ   N-PRI ναφες G2532 CONJ και   N-PRI κεδμα G3778 D-NPM ουτοι G1510 V-PAI-3P εισιν G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ισμαηλ
    32 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI χεττουρας   N-GSF παλλακης G11 N-PRI αβρααμ G2532 CONJ και G5088 V-AAI-3S ετεκεν G846 D-DSM αυτω G3588 T-ASM τον   N-PRI ζεμβραν   N-PRI ιεξαν   N-PRI μαδαν   N-PRI μαδιαμ   N-PRI σοβακ   N-PRI σωε G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ιεξαν   N-PRI σαβα G2532 CONJ και   N-PRI δαιδαν
    33 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI μαδιαμ   N-PRI γαιφα G2532 CONJ και   N-PRI οφερ G2532 CONJ και G1802 N-PRI ενωχ G2532 CONJ και   N-PRI αβιδα G2532 CONJ και   N-PRI ελδαα G3956 A-NPM παντες G3778 D-NPM ουτοι G5207 N-NPM υιοι   N-PRI χεττουρας
    34 G2532 CONJ και G1080 V-AAI-3S εγεννησεν G11 N-PRI αβρααμ G3588 T-ASM τον G2464 N-PRI ισαακ G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι G2464 N-PRI ισαακ G2269 N-PRI ησαυ G2532 CONJ και G2384 N-PRI ιακωβ
    35 G5207 N-NPM υιοι G2269 N-PRI ησαυ   N-PRI ελιφας G2532 CONJ και   N-PRI ραγουηλ G2532 CONJ και   N-PRI ιεουλ G2532 CONJ και   N-PRI ιεγλομ G2532 CONJ και G2879 N-PRI κορε
    36 G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ελιφας   N-PRI θαιμαν G2532 CONJ και   N-PRI ωμαρ   N-PRI σωφαρ G2532 CONJ και   N-PRI γοωθαμ G2532 CONJ και   N-PRI κενεζ G2532 CONJ και G3588 T-GSF της   N-PRI θαμνα   N-PRI αμαληκ
    37 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ραγουηλ   N-PRI ναχεθ   N-PRI ζαρε   N-PRI σομε G2532 CONJ και   N-PRI μοζε
    38 G5207 N-NPM υιοι   N-PRI σηιρ   N-PRI λωταν   N-PRI σωβαλ   N-PRI σεβεγων G303 N-PRI ανα   N-PRI δησων   N-PRI ωσαρ   N-PRI δαισων
    39 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI λωταν   N-PRI χορρι G2532 CONJ και   N-PRI αιμαν G2532 CONJ και   N-PRI αιλαθ G2532 CONJ και   N-PRI ναμνα
    40 G5207 N-NPM υιοι   N-PRI σωβαλ   N-PRI γωλαμ   N-PRI μαναχαθ   N-PRI γαιβηλ   N-PRI σωβ G2532 CONJ και   N-PRI ωναμ G5207 N-NPM υιοι G1161 PRT δε   N-PRI σεβεγων   N-PRI αια G2532 CONJ και G303 N-PRI ανα
    41 G5207 N-NPM υιοι G303 N-PRI ανα   N-PRI δαισων G5207 N-NPM υιοι G1161 PRT δε   N-PRI δησων   N-PRI εμερων G2532 CONJ και   N-PRI εσεβαν G2532 CONJ και   N-PRI ιεθραν G2532 CONJ και   N-PRI χαρραν
    42 G2532 CONJ και G5207 N-NPM υιοι   N-PRI ωσαρ   N-PRI βαλααν G2532 CONJ και   N-PRI ζουκαν G2532 CONJ και   N-PRI ιωκαν G5207 N-NPM υιοι   N-PRI δαισων G3739 N-PRI ως G2532 CONJ και   N-PRI αρραν
    43 G2532 CONJ και G3778 D-NPM ουτοι G3588 T-NPM οι G935 N-NPM βασιλεις G846 D-GPM αυτων G904 N-PRI βαλακ G5207 N-NSM υιος   N-PRI βεωρ G2532 CONJ και G3686 N-ASN ονομα G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G846 D-GSM αυτου   N-PRI δενναβα
    44 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν G904 N-PRI βαλακ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI ιωβαβ G5207 N-NSM υιος G2196 N-PRI ζαρα G1537 PREP εκ   N-PRI βοσορρας
    45 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI ιωβαβ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI ασομ G1537 PREP εκ G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης   N-PRI θαιμανων
    46 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI ασομ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI αδαδ G5207 N-NSM υιος   N-PRI βαραδ G3588 T-NSM ο G3960 V-AAPNS παταξας   N-PRI μαδιαμ G1722 PREP εν G3588 T-DSN τω   N-DSN πεδιω   N-PRI μωαβ G2532 CONJ και G3686 N-NSN ονομα G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G846 D-GSM αυτου   N-PRI γεθθαιμ
    47 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI αδαδ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI σαμαα G1537 PREP εκ   N-GSF μασεκκας
    48 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI σαμαα G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου G4549 N-PRI σαουλ G1537 PREP εκ   N-PRI ροωβωθ G3588 T-GSF της G3844 PREP παρα G4215 N-ASM ποταμον
    49 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν G4549 N-PRI σαουλ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI βαλαεννων G5207 N-NSM υιος   N-PRI αχοβωρ
    50 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI βαλαεννων G5207 N-NSM υιος   N-PRI αχοβωρ G2532 CONJ και G936 V-AAI-3S εβασιλευσεν G473 PREP αντ G846 D-GSM αυτου   N-PRI αδαδ G5207 N-NSM υιος   N-PRI βαραδ G2532 CONJ και G3686 N-NSN ονομα G3588 T-DSF τη G4172 N-DSF πολει G846 D-GSM αυτου   N-PRI φογωρ
    51 G2532 CONJ και G599 V-AAI-3S απεθανεν   N-PRI αδαδ G2532 CONJ και G1510 V-IAI-3P ησαν G2232 N-NPM ηγεμονες   N-PRI εδωμ G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI θαμανα G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI γωλα G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI ιεθετ
    52 G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI ελιβαμας G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI ηλας G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI φινων
    53 G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI κενεζ G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI θαιμαν G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI μαβσαρ
    54 G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI μεγεδιηλ G2232 N-NSM ηγεμων   N-PRI ηραμ G3778 D-NPM ουτοι G2232 N-NPM ηγεμονες   N-PRI εδωμ