1 Chronicles

BKR(i) 1 Adam, Set, Enos, 2 Kainan, Mahalaleel, Járed, 3 Enoch, Matuzalém, Lámech, 4 Noé, Sem, Cham a Jáfet. 5 Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras. 6 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma. 7 Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim. 8 Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán. 9 A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan. 10 Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi. 11 Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim, 12 Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim. 13 Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het, 14 A Jebuzea, Amorea a Gergezea, 15 A Hevea, Aracea a Sinea, 16 A Aradia, Samarea a Amatea. 17 Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas. 18 A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera. 19 Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan. 20 Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe, 21 A Adoráma, Uzala a Dikla, 22 A Ebale, Abimahele a Sebai, 23 A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi. 24 Sem, Arfaxad, Sále, 25 Heber, Peleg, Réhu, 26 Sárug, Náchor, Táre, 27 Abram, ten jest Abraham. 28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29 Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan, 30 Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema, 31 Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi. 32 Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan. 33 Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury. 34 Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael. 35 Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore. 36 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a syn Tamny, totiž Amalech. 37 Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza. 38 Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan. 39 Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna. 40 Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana. 41 Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan. 42 Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran. 43 Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval který král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba. 44 A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra. 45 A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské. 46 A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith. 47 A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka. 48 A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky. 49 A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův. 50 A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy. 51 A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet, 52 Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon, 53 Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar, 54 Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.