Jeremiah 24

HOT(i) 1 הראני יהוה והנה שׁני דודאי תאנים מועדים לפני היכל יהוה אחרי הגלות נבוכדראצר מלך בבל את יכניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שׂרי יהודה ואת החרשׁ ואת המסגר מירושׁלם ויבאם בבל׃ 2 הדוד אחד תאנים טבות מאד כתאני הבכרות והדוד אחד תאנים רעות מאד אשׁר לא תאכלנה מרע׃ 3 ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה ירמיהו ואמר תאנים התאנים הטבות טבות מאד והרעות רעות מאד אשׁר לא תאכלנה מרע׃ 4 ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 5 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל כתאנים הטבות האלה כן אכיר את גלות יהודה אשׁר שׁלחתי מן המקום הזה ארץ כשׂדים לטובה׃ 6 ושׂמתי עיני עליהם לטובה והשׁבתים על הארץ הזאת ובניתים ולא אהרס ונטעתים ולא אתושׁ׃ 7 ונתתי להם לב לדעת אתי כי אני יהוה והיו לי לעם ואנכי אהיה להם לאלהים כי ישׁבו אלי בכל לבם׃ 8 וכתאנים הרעות אשׁר לא תאכלנה מרע כי כה אמר יהוה כן אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת שׂריו ואת שׁארית ירושׁלם הנשׁארים בארץ הזאת והישׁבים בארץ מצרים׃ 9 ונתתים לזועה לרעה לכל ממלכות הארץ לחרפה ולמשׁל לשׁנינה ולקללה בכל המקמות אשׁר אדיחם שׁם׃ 10 ושׁלחתי בם את החרב את הרעב ואת הדבר עד תמם מעל האדמה אשׁר נתתי להם ולאבותיהם׃