Jeremiah 22:24-28

HOT(i) 24 חי אני נאם יהוה כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני כי משׁם אתקנך׃ 25 ונתתיך ביד מבקשׁי נפשׁך וביד אשׁר אתה יגור מפניהם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד הכשׂדים׃ 26 והטלתי אתך ואת אמך אשׁר ילדתך על הארץ אחרת אשׁר לא ילדתם שׁם ושׁם תמותו׃ 27 ועל הארץ אשׁר הם מנשׂאים את נפשׁם לשׁוב שׁם שׁמה לא ישׁובו׃ 28 העצב נבזה נפוץ האישׁ הזה כניהו אם כלי אין חפץ בו מדוע הוטלו הוא וזרעו והשׁלכו על הארץ אשׁר לא ידעו׃
Reformed Dating