Micah 5:8

  5:8   2532 και And 1510.8.3 έσται [4will be 3588 το 1the 5274.1 υπόλειμμα 2vestige 3588 του   * Ιακώβ 3of Jacob] 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσιν nations, 1722 εν in 3319 μέσω the midst 2992 λαών [2peoples 4183 πολλών 1of many], 5613 ως as 3023 λέων a lion 1722 εν among 2934 κτήνεσιν cattle 1722 εν in 3588 τω the 1409.1 δρυμώ forest, 2532 και and 5613 ως as 4661.1 σκύμνος a cub 1722 εν among 4168 ποιμνίοις the flocks 4263 προβάτων of sheep, 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 3752 όταν whenever 1330 διέλθη he should go through 2532 και and 1291 διαστείλας draw apart 726 αρπάση to seize his prey by force, 2532 και and 3361-1510.3 μη η there should be none 3588 ο   1807 εξαιρουμενος rescuing.