Micah 5:7

  5:7   2532 και And 1510.8.3 έσται [4will be 3588 το 1the 5274.1 υπόλειμμα 2vestige 3588 του   * Ιακώβ 3of Jacob] 1722 εν in 3319 μέσω the midst 2992 λαών [2peoples 4183 πολλών 1of many], 5613 ως as 1408.1 δρόσος the dew 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord 4098 πίπτουσα falling, 2532 και and 5613 ως as 704 άρνες lambs 1909 επ΄ upon 70.1 άγρωστιν wild grass; 3704 όπως so that 4863 συναχθή it should be gathered 3367 μηδείς to no one, 3366 μηδέ nor 5307.2 υποστή should stand 1722 εν among 5207 υιοίς the sons 444 ανθρώπων of men.