Mark 8:9

  8:9   1510.7.6 ήσαν [4were 1161 δε 1And 3588 οι 2the ones 2068 φαγόντες 3eating] 5613 ως about 5070 τετρακισχίλιοι four thousand; 2532 και and 630 απέλυσεν he dismissed 1473 αυτούς them.