John 7:7

  7:7   3756 ου [3is not 1410 δύναται 4able 3588 ο 1The 2889 κόσμος 2world] 3404 μισείν to detest 1473 υμάς you; 1473-1161 εμέ δε but me 3404 μισεί it detests, 3754 ότι for 1473 εγώ I 3140 μαρτυρώ testify 4012 περί concerning 1473 αυτού it, 3754 ότι that 3588 τα   2041-1473 έργα αυτού its works 4190-1510.2.3 πονηρά εστιν are evil.