John 19:34

  19:34   235 αλλ΄ But 1520 εις one 3588 των of the 4757 στρατιωτών soldiers 3057 λόγχη with a lance 1473 αυτού [2his 3588 την   4125 πλευράν 3side 3572 ένυξε 1pierced], 2532 και and 2112 ευθέως immediately 1831 εξήλθεν came forth 129 αίμα blood 2532 και and 5204 ύδωρ water.