John 14:24

  14:24   3588 ο The one 3361 μη not 25 αγαπών loving 1473 με me, 3588 τους   3056-1473 λόγους μου [3my words 3756 ου 1does not 5083 τηρεί 2give heed to]; 2532 και and 3588 ο the 3056 λόγος word 3739 ον which 191 ακούετε you hear 3756-1510.2.3 ουκ έστιν is not 1699 εμός mine, 235 αλλά but 3588 του the 3992 πέμψαντός [2having sent 1473 με 3me 3962 πατρός 1father].