John 12:50

  12:50   2532 και And 1492 οίδα I know 3754 ότι that 3588 η   1785-1473 εντολή αυτού his command 2222 ζωή [2life 166 αιώνιός 3eternal 1510.2.3 εστιν 1is]. 3739 α What 3767 ούν then 2980-1473 λαλώ εγώ I speak, 2531 καθώς as 2046 είρηκέ [3has said 1473 μοι 4to me 3588 ο 1the 3962 πατήρ 2father], 3779 ούτως so 2980 λαλώ I speak.