John 10:36

  10:36   3739 ον the one whom 3588 ο the 3962 πατήρ father 37 ηγίασεν sanctified 2532 και and 649 απέστειλεν sent 1519 εις into 3588 τον the 2889 κόσμον world, 1473 υμείς you 3004 λέγετε say 3754 ότι that, 987 βλασφημείς You blaspheme; 3754 ότι for 2036 είπον I said, 5207-3588 υιός του [2the son 2316 θεού 3of God 1510.2.1 ειμι 1I am]?