Jeremiah 52:25

  52:25   2532 και And 1537 εκ from 3588 της the 4172 πόλεως city 2983 έλαβεν he took 2135 ευνούχον [2eunuch 1520 ένα 1one] 3739 ος who 1510.7.3 ην was 1988 επιστάτης supervisor 3588 των of the 435 ανδρών men 3588 των of the 4170.3 πολεμιστών warriors, 2532 και and 2033 επτά seven 435 άνδρας [2men 3687.1 ονομαστούς 1famous] 3588 τους of the ones 1722 εν in 4383 προσώπω front 3588 του of the 935 βασιλέως king, 3588 τους of the ones 2147 ευρεθέντας being found 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city, 2532 και and 3588 τον the 1122 γραμματέα scribe 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 3588 τον the one 1122.1 γραμματεύοντα acting as scribe 3588 τω to the 2992 λαώ people 3588 της of the 1093 γης land, 2532 και and 1835 εξήκοντα sixty 444 ανθρώπους men 1537 εκ from out of 3588 του the 2992 λαού people 3588 της of the 1093 γης land, 3588 τους of the ones 2147 ευρεθέντας being found 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 της of the 4172 πόλεως city.