Isaiah 6:11

  6:11   2532 και And 2036 είπα I said, 2193 έως Until 4219 πότε when, 2962 κύριε O lord? 2532 και And 2036 είπεν he said, 2193 έως Until 302 αν whenever 2049 ερημωθώσι [2should be made desolate 4172 πόλεις 1cities] 3844 παρά by 3588 το   3361 μη not 2730 κατοικείσθαι being dwelt in; 2532 και and 3624 οίκοι houses 3844 παρά by reason of 3588 το   3361 μη not 1510.1 είναι being 444 ανθρώπους men; 2532 και and 3588 η the 1093 γη land 2641 καταλειφθήσεται shall be left 2048 έρημος desolate.