Galatians 2

  2:1   1899 έπειτα Then 1223 διά after 1180 δεκατεσσάρων fourteen 2094 ετών years 3825 πάλιν again 305 ανέβην I ascended 1519 εις to * Ιεροσόλυμα Jerusalem 3326 μετά with * Βαρνάβα Barnabas, 4838 συμπαραλαβών taking along 2532 και also * Τίτον Titus.   2:2   305-1161 ανέβην δε And I ascended 2596 κατά according to 602 αποκάλυψιν revelation, 2532 και and 394 ανεθέμην presented 1473 αυτοίς to them 3588 το the 2098 ευαγγέλιον good news 3739 ο which 2784 κηρύσσω I proclaim 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations, 2596-2398-1161 κατ΄ ιδίαν δε and in private 3588 τοις to the ones 1380 δοκούσι assuming leadership, 3381 μη πως lest perhaps 1519 εις in 2756 κενόν vain 5143 τρέχω I run, 2228 η or 5143 έδραμον ran.   2:3   235 αλλ΄ But 3761 ουδέ not even * Τίτος Titus, 3588 ο the one 4862 συν with 1473 εμοί me, *-1510.6 Έλλην ων being a Greek, 315 ηναγκάσθη was compelled 4059 περιτμηθήναι to be circumcised.   2:4   1223-1161 διά δε And on account 3588 τους of the 3920 παρεισάκτους intrusions 5569 ψευδαδελφούς of false brethren, 3748 οίτινες ones who 3922 παρεισήλθον entered privately 2684 κατασκοπήσαι to spy out 3588 την   1657-1473 ελευθερίαν ημών our freedom, 3739 ην which 2192 έχομεν we have 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus, 2443 ίνα that 1473-2615 ημάς καταδουλώσωνται they shall reduce us to slavery;   2:5   3739 οις to whom 3761 ουδέ not even 4314 προς for 5610 ώραν an hour 1502 είξαμεν we yielded way 3588 τη in the 5292 υποταγή submission, 2443 ίνα that 3588 η the 225 αλήθεια truth 3588 του of the 2098 ευαγγελίου good news 1265 διαμείνη should abide 4314 προς with 1473 υμάς you.   2:6   575-1161 από δε But from 3588 των the ones 1380 δοκούντων seeming 1510.1 είναί to be 5100 τι something, 3697 οποίοί as to like 4218 ποτε whatever 1510.7.6 ήσαν they were, 3762 ουδέν [2nothing 1473 μοι 3to me 1308 διαφέρει 1differs]; 4383 πρόσωπον [4the person 2316 θεός 1God 444 ανθρώπου 5of a man 3756 ου 2does not 2983 λαμβάνει 3take]; 1473 εμοί [6to me 1063 γαρ 1for 3588 οι 2the ones 1380 δοκούντες 3seeming important 3762 ουδέν 5nothing 4323 προσανέθεντο 4conferred];   2:7   235 αλλά but 5121 τουναντίον on the other hand, 1492 ιδόντες having seen 3754 ότι that 4100 πεπίστευμαι I have been trusted 3588 το with the 2098 ευαγγέλιον good news 3588 της of the 203 ακροβυστίας uncircumcised, 2531 καθώς as * Πέτρος Peter 3588 της of the 4061 περιτομής circumcision,   2:8   3588-1063 ο γαρ (for the one 1754 ενεργήσας operating * Πέτρω in Peter 1519 εις for 651 αποστολήν commission 3588 της of the 4061 περιτομής circumcision, 1754 ενήργησε operated 2532 και also 1473 εμοί to me 1519 εις among 3588 τα the 1484 έθνη nations),   2:9   2532 και and 1097 γνόντες knowing 3588 την the 5484 χάριν favor 3588 την   1325 δοθείσάν being given 1473 μοι to me, * Ιάκωβος James 2532 και and * Κήφας Cephas 2532 και and * Ιωάννης John, 3588 οι the ones 1380 δοκούντες assuming 4769-1510.1 στύλοι είναι to be columns of strength, 1188 δεξιάς [5their right hands 1325 έδωκαν 1gave 1473 εμοί 2to me 2532 και 3and * Βαρνάβα 4Barnabas] 2842 κοινωνίας of fellowship, 2443 ίνα that 1473 ημείς we 1519 εις should go unto 3588 τα the 1484 έθνη nations, 1473-1161 αυτοί δε but they 1519 εις to 3588 την the 4061 περιτομήν circumcision.   2:10   3440 μόνον Only 3588 των [3the 4434 πτωχών 4poor 2443 ίνα 1that 3421 μνημονεύωμεν 2we should remember], 3739 ο which 2532 και even 4704 εσπούδασα I was hurried 1473-3778 αυτό τούτο [2this same thing 4160 ποιήσαι 1to do].   2:11   3753-1161 ότε δε But when 2064-* ήλθε Πέτρος Peter came 1519 εις to * Αντιόχειαν Antioch 2596-4383 κατά πρόσωπον in person, 1473-436 αυτώ αντέστην I opposed him, 3754 ότι for 2607-1510.7.3 κατεγνωσμένος ην he was for being condemned.   2:12   4253 προ [2before 3588 του 3the 1063 γαρ 1For] 2064 ελθείν coming 5100 τινάς of some 575 από from * Ιακώβου James, 3326 μετά [2with 3588 των 3the 1484 εθνών 4Gentiles 4906 συνήσθιεν 1he was eating]; 3753-1161 ότε δε but when 2064 ήλθον they came, 5288 υπέστελλε he kept back 2532 και and 873 αφώριζεν separated 1438 εαυτόν himself, 5399 φοβούμενος fearing 3588 τους the ones 1537 εκ of 4061 περιτομής the circumcision.   2:13   2532 και And 4942 συνυπεκρίθησαν [5acted the hypocrite with 1473 αυτώ 6him 2532 και 1also 3588 οι 2the 3062 λοιποί 3rest * Ιουδαίοι 4of the Jews], 5620 ώστε so that 2532 και even * Βαρνάβας Barnabas 4879 συναπήχθη was led away by 1473 αυτών them 3588 τη in the 5272 υποκρίσει hypocrisy.   2:14   235 αλλ΄ But 3753 ότε when 1492 είδον I saw 3754 ότι that 3756 ουκ he did not 3716 ορθοποδούσι walk uprightly 4314 προς to 3588 την the 225 αλήθειαν truth 3588 του of the 2098 ευαγγελίου good news, 2036 είπον I said 3588 τω   * Πέτρω to Peter 1715 έμπροσθεν in front of 3956 πάντων all, 1487 ει If 1473 συ you, 2450 Ιουδαίος [2Jewish-like 5224 υπάρχων 1being], 1483 εθνικώς [2like the nations 2198 ζης 1live] 2532 και and 3756 ουκ not * Ιουδαϊκώς like a Jew, 5100 τι why 3588 τα [2the 1484 έθνη 3nations 315 αναγκάζεις 1do you compel] * Ιουδαϊζειν to Judaize?   2:15   1473 ημείς We 5449 φύσει are by nature * Ιουδαίοι Jews, 2532 και and 3756 ουκ not 1537 εξ [2of 1484 εθνών 3the nations 268 αμαρτωλοί 1sinners];   2:16   1492-1161 ειδότες δε and knowing 3754 ότι that 3756 ου [2is not 1344 δικαιούται 3justified 444 άνθρωπος 1man] 1537 εξ from 2041 έργων works 3551 νόμου of law, 1437-3361 εάν μη but 1223 διά through 4102 πίστεως belief * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ, 2532 και and 1473 ημείς we 1519 εις [2in 5547 χριστόν 3Christ * Ιησούν 4Jesus 4100 επιστεύσαμεν 1trusted], 2443 ίνα that 1344 δικαιωθώμεν we should be justified 1537 εκ of 4102 πίστεως belief 5547 χριστού of Christ, 2532 και and 3756 ουκ not 1537 εξ by 2041 έργων works 3551 νόμου of law; 1360 διότι for 3756 ου not 1344 δικαιωθήσεται shall [3be justified 1537 εξ 4by 2041 έργων 5works 3551 νόμου 6of law 3956 πάσα 1any 4561 σάρξ 2flesh].   2:17   1487-1161 ει δε And if 2212 ζητούντες seeking 1344 δικαιωθήναι to be justified 1722 εν in 5547 χριστώ Christ, 2147 ευρέθημεν we have been found 2532 και also 1473 αυτοί ourselves 268 αμαρτωλοί sinners, 686 άρα is then 5547 χριστός Christ 266 αμαρτίας [2of sin 1249 διάκονος 1a servant]? 3361-1096 μη γένοιτο May it not be.   2:18   1487-1063 ει γαρ For if 3739 α what 2647 κατέλυσα I deposed, 3778 ταύτα these things 3825 πάλιν again 3618 οικοδομώ I build back up, 3848 παραβάτην [2a violator 1683 εμαυτόν 3myself 4921 συνίστημι 1I stand].   2:19   1473-1063 εγώ γαρ For I 1223 διά through 3551 νόμου law 3551 νόμω [2to law 599 απέθανον 1died], 2443 ίνα that 2316 θεώ to God 2198 ζήσω I should live.   2:20   5547 χριστώ [2Christ 4957 συνεσταύρωμαι 1I have been crucified with], 2198-1161 ζω δε but I live, 3765 ουκέτι no longer 1473 εγώ I, 2198 ζη [3lives 1161 δε 1but 1722 εν 4in 1473 εμοί 5me 5547 χριστός 2Christ]; 3739-1161 ο δε but that [2which 3568 νυν 4now 2198 ζω 3I 5live 1722 εν 6in 4561 σαρκί 1flesh], 1722 εν [2in 4102 πίστει 3belief 2198 ζω 1I live] -- 3588 τη in the one 3588 του of the 5207 υιού son 3588 του   2316 θεού of God, 3588 του of the one 25 αγαπήσαντός loving 1473 με me, 2532 και and 3860-1438 παραδόντος εαυτόν delivering himself up 5228 υπέρ for 1473 εμού me.   2:21   3756 ουκ I do not 114 αθετώ annul 3588 την the 5484 χάριν favor 3588 του   2316 θεού of God. 1487-1063 ει γαρ For if 1223 διά [2is through 3551 νόμου 3law 1343 δικαιοσύνη 1righteousness], 686 άρα then 5547 χριστός Christ 1431 δωρεάν [2for nothing 599 απέθανεν 1died].